BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aşı­rı yu­mur­ta tü­ke­ti­mi di­ya­be­te yol açı­yor

Aşı­rı yu­mur­ta tü­ke­ti­mi di­ya­be­te yol açı­yor

Her gün yu­mur­ta ye­mek, di­ya­be­te ya­ka­lan­ma ris­ki­ni ar­tı­rı­yor. 20 yıl sü­ren ve 57 bin ki­şi üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı­na gö­re, di­ya­be­te ya­ka­lan­ma ris­ki­nin, her gün yu­mur­ta tü­ke­ten er­kek­ler­de yüz­de 60, ka­dın­lar­da yüz­de 77 da­ha faz­la ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du.Her gün yu­mur­ta ye­mek, di­ya­be­te ya­ka­lan­ma ris­ki­ni ar­tı­rı­yor. 20 yıl sü­ren ve 57 bin ki­şi üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı­na gö­re, di­ya­be­te ya­ka­lan­ma ris­ki­nin, her gün yu­mur­ta tü­ke­ten er­kek­ler­de yüz­de 60, ka­dın­lar­da yüz­de 77 da­ha faz­la ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du. Uz­man­lar, yu­mur­ta­nın haf­ta­da bir tü­ke­til­me­si­nin da­ha sağ­lık­lı ol­du­ğu­nu, faz­la ye­nil­di­ği du­rum­lar­da di­ya­be­ti te­tik­le­ye­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­ki­yor. Yu­mur­ta, be­sin de­po­su ol­sa ve ço­ğu vi­ta­mi­ni için­de bu­lun­dur­sa da ko­les­trol yük­sek­li­ği gi­bi has­ta­lık­la­rı da te­tik­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT