BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Babasına mezar olan madende çalışacak

Babasına mezar olan madende çalışacak

Tür­ki­ye Taş­kö­mü­rü Ku­ru­mu (TTK) Koz­lu Mü­es­se­se Mü­dür­lü­ğün­de, 3 Mart 1992’de 263 ma­den­ci­nin can ver­di­ği gri­zu fa­ci­asın­da 41 ya­şın­da­ki ba­ba­sı Mus­ta­fa ha­ya­tı­nı kay­be­den Gök­han Ge­mi­ci­oğ­lu (27), TTK’nin 3 bin iş­çi alı­mı için aç­tı­ğı mü­la­kat­la­ra ka­tıl­dı.Tür­ki­ye Taş­kö­mü­rü Ku­ru­mu (TTK) Koz­lu Mü­es­se­se Mü­dür­lü­ğün­de, 3 Mart 1992’de 263 ma­den­ci­nin can ver­di­ği gri­zu fa­ci­asın­da 41 ya­şın­da­ki ba­ba­sı Mus­ta­fa ha­ya­tı­nı kay­be­den Gök­han Ge­mi­ci­oğ­lu (27), TTK’nin 3 bin iş­çi alı­mı için aç­tı­ğı mü­la­kat­la­ra ka­tıl­dı. No­ter hu­zu­run­da­ki ku­ra­yı ka­za­nan Ge­mi­ci­oğ­lu, ba­ba­sı­nın 16 yıl ön­ce ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği ocak­ta ça­lı­şa­cak ol­ma­nın he­ye­ca­nı­nı ya­şı­yor. Ba­zı iş­çi­le­rin ce­set­le­ri­nin 5 yıl son­ra bu­lu­na­bil­di­ği fa­ci­anın iz­le­ri­ni ha­le ta­şı­yan an­ne Ge­mi­ci­oğ­lu’nun ça­lış­ma­sı­nı is­te­me­di­ği genç, sağ­lık kon­trol­le­ri­nin ar­dın­dan 1 Ocak 2009’da ye­rin met­re­ler­ce al­tın­da iş ba­şı ya­pa­cak. Ku­ra­yı ka­zan­ma­sı­nın ar­dın­dan iş ba­şı ya­pa­ca­ğı oca­ğın bu­lun­du­ğu mü­es­se­se mü­dür­lü­ğü­nü ge­zen bir ço­cuk ba­ba­sı Ge­mi­ci­oğ­lu, “Her işe git­ti­ğim­de ba­ba­mı ha­tır­la­ya­cak olan an­nem üzün­tü du­yu­yor. Çün­kü, fa­ci­anın iz­le­ri­ni ha­len ta­şı­yor. Kü­çük yaş­lar­day­ken ma­den­ler­den nef­ret edi­yor, oca­ğa gir­me­yi de hiç dü­şün­mü­yor­dum. An­cak, ha­yat bi­zi mec­bur bı­rak­tı, ben de ma­den iş­çi­si ol­dum. Uma­rım ka­de­rim ba­bam­la ay­nı ol­maz. Oca­ğa gir­mek­ten kork­mu­yo­rum, an­cak her se­fe­rin­de ba­bam ak­lı­ma ge­le­ce­ğin­den içim­de bu­ruk­luk var” de­di. Mü­es­se­se mü­dür­lü­ğün­de ça­lı­şan­lar­dan işiy­le il­gi­li bil­gi­ler alan Ge­mi­ci­oğ­lu, da­ha son­ra ba­ba­sı­nın me­za­rı­na gi­de­rek du­a et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT