BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ce­za­e­vin­de­ki iş­ken­ce id­di­a­sı­na tah­li­ye ka­ra­rı

Ce­za­e­vin­de­ki iş­ken­ce id­di­a­sı­na tah­li­ye ka­ra­rı

Sa­kar­ya’da ço­cuk­la­ra cin­sel is­tis­mar­da bu­lun­du­ğu id­di­a­sıy­la Fe­riz­li L Ti­pi Ce­za­e­vi’n­de ka­lan bir tu­tuk­lu­ya iş­ken­ce et­tik­le­ri id­di­a­sıy­la tu­tuk­la­nan 5 in­faz ko­ru­ma me­mu­ru, tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak ü­ze­re tah­li­ye e­dil­di.Sa­kar­ya’da ço­cuk­la­ra cin­sel is­tis­mar­da bu­lun­du­ğu id­di­a­sıy­la Fe­riz­li L Ti­pi Ce­za­e­vi’n­de ka­lan bir tu­tuk­lu­ya iş­ken­ce et­tik­le­ri id­di­a­sıy­la tu­tuk­la­nan 5 in­faz ko­ru­ma me­mu­ru, tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak ü­ze­re tah­li­ye e­dil­di. Sa­kar­ya L Ti­pi Ce­za­e­vi’n­de ka­lan bir tu­tuk­lu­nun A­da­let Ba­kan­lı­ğı’na ‘iş­ken­ce gör­dü­ğü’ ih­ba­rı ü­ze­ri­ne, Fe­riz­li Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı so­ruş­tur­ma baş­lat­mış­tı. 2’si er­kek 3 kar­de­şe cin­sel is­tis­mar­da bu­lun­du­ğu id­di­a­sıy­la ge­çen ay tu­tuk­la­nan i­ki ço­cuk ba­ba­sı S.İ.’ye (48), iş­ken­ce yap­tık­la­rı i­le­ri sü­rü­le­rek tu­tuk­la­nan 5 in­faz ko­ru­ma me­mu­ru, Fe­riz­li Sulh Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan tu­tuk­la­na­rak ay­nı ce­za­e­vi­ne ko­nul­muş­tu. Ya­pı­lan i­ti­raz se­be­biy­le 5 in­faz ko­ru­ma me­mu­ru, tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak ü­ze­re tah­li­ye e­dil­di. Me­mur­la­rın ce­za­ev­le­rin­de­ki gö­rev­le­ri­nin ba­şı­na dön­dü­ğü bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT