BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Si­si’nin ver­di­ği i­fa­de si­lah ­ka­çak­çı­sı çe­te­yi çökertti

Si­si’nin ver­di­ği i­fa­de si­lah ­ka­çak­çı­sı çe­te­yi çökertti

“Si­si” la­kap­lı Sey­han Soy­lu’nun e­vin­de e­le ge­çi­ri­len ku­ru sı­kı ta­ban­cay­la il­gi­li ver­di­ği i­fa­de­den yo­la çı­kan po­lis, si­lah ka­çak­çı­lı­ğı ya­pan çe­te­yi yakaladı.> Kür­şat Ekin­ci İS­TAN­BUL İHA “Si­si” la­kap­lı Sey­han Soy­lu’nun, Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da gö­zal­tı­na alın­dı­ğı sı­ra­da evin­de ya­pı­lan ara­ma­da ele ge­çi­ri­len ku­ru sı­kı­dan boz­ma bil­ye atar ta­ban­ca­ya yö­ne­lik Soy­lu’nun ver­di­ği ifa­de­den yo­la çı­kan em­ni­yet güç­le­ri, si­lah ka­çak­çı­lı­ğı ya­pan çe­te­yi çö­kert­ti. Çe­te­ye yö­ne­lik dü­zen­le­nen 21 ay­rı ope­ras­yon­da 331 ki­şi ya­ka­la­nır­ken, ope­ras­yon­lar po­lis ka­me­ra­sı ile gö­rün­tü­len­di. Ya­ka­la­nan şa­hıs­lar­dan 64’ü ser­best bı­ra­kı­lır­ken, 7 şa­hıs di­ğer bi­rim­le­re tes­lim edil­di. Ad­li­ye­ye sevk edi­len, 260 şüp­he­li­den 96’sı ise tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di. Ope­ras­yon­lar­da 3 adet ka­leş­ni­kof mar­ka uzun nam­lu­lu tü­fek, 1 adet el bom­ba­sı, 84 adet ruh­sat­sız ta­ban­ca, 795 adet ku­ru sı­kı­dan boz­ma ta­ban­ca, 1 adet ateş­le­me fi­ti­li, 3 adet ateş­le­yi­ci fün­ye, 150 gram ba­rut, 970 gram uyuş­tu­ru­cu, 19 adet uyuş­tu­ru­cu hap, 187 adet ta­ri­hi eser, 3 adet sah­te si­lah ta­şı­ma ruh­sa­tı, 101 adet şar­jör, 4 bin 118 adet çe­şit­li çap ve mar­ka­lar­da fi­şek ile çok sa­yı­da CD ve do­kü­man ele ge­çi­ril­di. Baş­ka bir ih­ba­rı de­ğer­len­di­ren İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri uyuş­tu­ru­cu ka­çak­çı­sı bir çe­te­nin izi­ni sür­dü. Ekip­ler, yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da ör­güt üye­le­ri­nin Ha­tay’da ye­tiş­ti­ri­len es­rar ve hint ke­ne­ve­ri bit­ki­le­ri­ni ala­rak İs­tan­bul’da sat­tık­la­rı tes­pit edil­di. So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da Ha­tay’da hint ke­ne­ve­ri­ni ye­tiş­ti­ren, top­la­yan ve İs­tan­bul’a nak­li­ni sağ­la­yan, İs­tan­bul’da pi­ya­sa­ya sü­ren şa­hıs­la­rın ta­ma­mı tes­pit edil­di ve 15 ki­şi­yi ya­ka­la­dı. Ya­ka­la­nan şa­hıs­lar­la bir­lik­te 25 ki­log­ram Hint ke­ne­vi­ri, çok mik­tar­da es­rar, 1 adet ruh­sat­sız ta­ban­ca, 1 adet av tü­fe­ği ele ge­çi­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100806
  % 0.66
 • 5.2752
  % -0.29
 • 5.984
  % -0.69
 • 6.8783
  % -0.34
 • 217.157
  % -0.3
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT