BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Benzin istasyonlarına ŞOK BASKIN!

Benzin istasyonlarına ŞOK BASKIN!

Ma­li­ye ve Sa­na­yi Ba­kan­lı­ğı’ndan 200 gö­rev­li, 16 şe­hir­de­ki akar­ya­kıt de­po­la­rı ile ben­zin is­tas­yon­la­rı­nı ani de­ne­ti­me ta­bi tu­ta­rak, mar­ker ve fii­li en­van­ter ça­lış­ma­sı yap­tı.Ma­li­ye ve Sa­na­yi Ba­kan­lı­ğı’ndan 200 gö­rev­li, 16 şe­hir­de­ki akar­ya­kıt de­po­la­rı ile ben­zin is­tas­yon­la­rı­nı ani de­ne­ti­me ta­bi tu­ta­rak, mar­ker ve fii­li en­van­ter ça­lış­ma­sı yap­tı. Tüp­raş’a ait ra­fi­ne­ri­ler ile Pet­rol Ofi­si, Opet, To­tal, Ak­pet, Al­pet, Shell, BP, Pet­li­ne, Mol­pet, Del­ta, Energy, Elf, Tur­qu­az ve di­ğer ku­ru­luş­la­rın an­tre­po ve de­po­la­rı­na gi­den de­ne­tim ele­man­la­rı, ge­rek güm­rük sa­ha­sı dı­şın­da bu­lu­nan, ge­rek­se güm­rük iş­lem­le­ri ya­pı­la­rak mil­li­leş­ti­ril­miş olan akar­ya­kıt ürün­le­riy­le il­gi­li tes­pit­ler­de bu­lun­du. Tüp­raş’ın üre­tim ve sa­tış ra­kam­la­rı ile stok­la­rı kay­de­dil­di. Ay­nı şe­kil­de akar­ya­kıt da­ğı­tım fir­ma­la­rı­nın Tüp­raş’tan al­dık­la­rı akar­ya­kıt mik­ta­rı ile it­hal et­tik­le­ri akar­ya­kıt, sa­tış ra­kam­la­rı ve stok mik­tar­la­rı tek tek be­lir­len­di. Tes­pit­ler sı­ra­sın­da mar­ker ka­ça­ğı olup ol­ma­dı­ğı da ay­rı­ca in­ce­le­me ko­nu­su edil­di. Bu çer­çe­ve­de fir­ma­lar­dan mar­ker pro­jek­si­yon­la­rı alın­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT