BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O­ba­ma’nın si­ga­ra­sı

O­ba­ma’nın si­ga­ra­sı

Bili­yor mu­su­nuz, Oba­ma si­ga­ra tir­ya­ki­si. Doğ­ru­su du­yun­ca hay­li şa­şır­mış­tım. Çün­kü Ame­ri­ka’da si­ga­ra iç­mek ar­tık o ka­dar kü­çüm­se­nen, hor gö­rü­len, se­vim­siz bir fi­il ol­du ki! Âde­ta si­ga­ra içen­ler ay­rı ve alt bir sı­nıf oluş­tur­du. Oba­ma’nın si­ga­ra­sı, ona oy ve­ren, ona oy ver­mek için ilk de­fa san­dık ba­şı­na gi­den mil­yon­lar­ca genç için kö­tü bir ör­nek olur mu, ol­maz mı? Alın si­ze bir me­se­le da­ha!Bili­yor mu­su­nuz, Oba­ma si­ga­ra tir­ya­ki­si. Doğ­ru­su du­yun­ca hay­li şa­şır­mış­tım. Çün­kü Ame­ri­ka’da si­ga­ra iç­mek ar­tık o ka­dar kü­çüm­se­nen, hor gö­rü­len, se­vim­siz bir fi­il ol­du ki! Âde­ta si­ga­ra içen­ler ay­rı ve alt bir sı­nıf oluş­tur­du. Oba­ma’nın si­ga­ra­sı, ona oy ve­ren, ona oy ver­mek için ilk de­fa san­dık ba­şı­na gi­den mil­yon­lar­ca genç için kö­tü bir ör­nek olur mu, ol­maz mı? Alın si­ze bir me­se­le da­ha! Ti­me der­gi­si­nin ya­zar­la­rın­dan Mic­ha­el King­sley “Ame­ri­ka’da” di­yor, “bir grup in­san var­dır ki on­la­ra ka­nun kuv­ve­tiy­le ayı­rım­cı­lık ya­pı­lır, bu ayı­rım­cı­lık ka­nu­nî ol­mak­la kal­maz teş­vik edi­lip des­tek­le­nir de. Bu gru­bun üye­le­ri­ni yağ­mu­run, ka­rın al­tın­da, bi­na­la­rın dı­şın­da, ka­pı ön­le­rin­de çö­mel­miş tüt­tü­rür­ken gö­rür­sü­nüz. Kim­se de on­lar için üzül­mez. İş­te şim­di biz tam da bu par­ya­lar­dan bi­ri­ni baş­kan seç­tik.” Oba­ma si­ga­ra­yı bı­rak­tı­ğı­nı söy­lü­yor as­lın­da, ama ak­si­ni gös­te­ren de­lil­ler var! Oba­ma uzun za­man­dır si­ga­ra tir­ya­ki­si ol­du­ğu­nu in­kâr et­mi­yor; ka­rı­sı­na, baş­kan­lık ya­rı­şı­na baş­la­dı­ğın­da bı­ra­ka­ca­ğı­na söz ver­miş ama ha­zi­ran ayın­da kam­pan­ya­sı ne­re­dey­se so­na yak­la­şır­ken hâ­lâ bı­rak­ma­dı­ğı­nı iti­raf et­miş­ti. Ma­yıs ayın­da kam­pan­ya­sı­nın yö­ne­ti­ci­le­ri, dok­to­ru­nun yaz­dı­ğı bir ra­po­ru ya­yın­la­dı; ra­po­ra gö­re Oba­ma ha­ya­tı bo­yun­ca dö­nem dö­nem si­ga­ra tir­ya­ki­si ol­muş­tu ve bu kö­tü alış­kan­lık­tan kur­tul­mak için ar­tık tir­ya­ki­le­rin kul­lan­dı­ğı Ni­co­ret­te sa­kı­zın­dan çiğ­ni­yor­du. Ve so­nuç ba­şa­rı­lıy­dı. Am­ma ve­lâ­kin ha­zi­ran ayın­da hâ­lâ bı­ra­ka­ma­dı­ğı­nı ken­di söy­le­miş­ti! O hal­de son du­rum ney­di?! King­sley de­vam edi­yor: “Eğer Oba­ma se­çim kam­pan­ya­sı­nın en ha­ra­ret­li gün­le­rin­de si­ga­ra­yı bı­rak­ma ba­si­re­ti­ni gös­ter­diy­se bu­nu bil­mek ve sü­per­men ima­jı­na bu­nu da ilâ­ve et­mek bi­zi mut­lu eder. Eğer hâ­lâ bı­ra­ka­ma­dıy­sa ve bu­nu da dü­rüst ola­rak söy­ler­se onu af­fe­de­riz. Sü­per­men de­ğil­dir. Hiç­bi­ri­miz de­ği­liz za­ten. De­mok­ra­si­ler­de yö­ne­ten ve yö­ne­ti­len­le­rin, bir­bir­le­ri­nin or­tak nok­ta­la­rı ol­du­ğu­nu bil­me­si iyi­dir. Kal­dı ki, baş­kan­la­rın ku­sur­la­rı lis­te­sin­de si­ga­ra üst sı­ra­lar­da yer al­maz. Genç­ler için ör­nek teş­kil et­me­si­ne ge­lin­ce, Oba­ma’nın iyi alış­kan­lık­la­rı bu bir ta­ne kö­tü­den ağır ba­sar.” Ar­dın­dan son nok­ta­yı ko­yu­yor: “Oba­ma’nın so­ğuk­kan­lı ve ka­rar­lı du­ru­şu şu an­da ül­ke­mi­zin sa­hib ol­du­ğu en de­ğer­li şey­ler­den bi­ri. Bu­nu mu­ha­fa­za et­mek için ara sı­ra si­ga­ra iç­me­si ge­re­ki­yor­sa bı­ra­kın iç­sin, kül tab­la­sı­nı, çak­ma­ğı uza­tın, siz ba­şı­nı­zı öte ya­na çe­vi­rin.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT