BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aşk ço­ğun­luk­la ­saç­ma­la­mak­tır!

Aşk ço­ğun­luk­la ­saç­ma­la­mak­tır!

Ça­lış­tı­ğı te­le­viz­yo­nun en gü­zel su­nu­cu­la­rın­dan bi­riy­di. Dok­san ön­ce­si bir gü­zel­lik ya­rış­ma­sın­da üçün­cü­lü­ğü bi­le var­dı. Do­ğal ola­rak, çok sa­yı­da ar­ka­daş­lık ve ev­li­lik tek­li­fi al­mış­tı. Ama bu dün­ya­da her şey dört dört­lük ol­mu­yor­du. Su­nu­cu­nun gü­zel­li­ği da­ha dil­le­re des­tan­dı ama, yir­mi­li yaş­la­rın­da ALS has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­mış­tı! Am­yot­rop­hic La­te­ral Scle­ro­sis, bir si­nir sis­te­mi ra­hat­sız­lı­ğı idi ve bel­den aşa­ğı­sı­nı felç bı­rak­mış­tı.Ça­lış­tı­ğı te­le­viz­yo­nun en gü­zel su­nu­cu­la­rın­dan bi­riy­di. Dok­san ön­ce­si bir gü­zel­lik ya­rış­ma­sın­da üçün­cü­lü­ğü bi­le var­dı. Do­ğal ola­rak, çok sa­yı­da ar­ka­daş­lık ve ev­li­lik tek­li­fi al­mış­tı. Ama bu dün­ya­da her şey dört dört­lük ol­mu­yor­du. Su­nu­cu­nun gü­zel­li­ği da­ha dil­le­re des­tan­dı ama, yir­mi­li yaş­la­rın­da ALS has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­mış­tı! Am­yot­rop­hic La­te­ral Scle­ro­sis, bir si­nir sis­te­mi ra­hat­sız­lı­ğı idi ve bel­den aşa­ğı­sı­nı felç bı­rak­mış­tı. *** Te­ker­lek­li san­dal­ye­de ve ya­tak­ta ge­çen uzun yıl­lar için­de ön­ce an­ne­si­ni, son­ra ba­ba­sı­nı kay­bet­ti. Ta­ma­men yal­nız ka­lın­ca or­ta yaş­lı bir ba­kı­cı tut­tu. *** Kırk­lı yaş­la­rı­nı sür­dü­ğü gün­ler­den bi­rin­de, za­ma­nın­da ken­di­si­ne de­li gi­bi âşık ol­muş, ken­di­si­nin de il­gi duy­du­ğu ama et­ra­fın­da­ki bol “al­ter­na­tif­ten” do­la­yı seç­me­di­ği er­kek­ler­den bi­ri­ni ara­dı. Evi­ne da­vet et­ti. Adam he­ye­can­la koş­tur­du. Ra­hat­sız­lı­ğı­nı duy­muş­tu ama son du­ru­mu­nu bil­mi­yor­du es­ki sev­di­ği­nin... *** Yar­dım­cı ka­dın ka­pı­yı aç­tı­ğın­da yal­nız es­ki bir def­te­ri de­ğil, hüz­nün, ke­de­rin, ça­re­siz­li­ğin ve ba­kım­sız­lı­ğın da ka­pı­sı­nı ara­la­mış­tı. Bir za­man­la­rın, geç­ti­ği yer­le­ri sar­san gü­ze­li, du­rul­muş, sü­zül­müş ve çe­kil­miş, bir ke­mik yı­ğı­nı ola­rak boy­lu bo­yu­ca ya­tak­ta ya­tı­yor­du. Ağır bir ko­ku var­dı oda­da... Kı­zın sol­gun yü­zün­de, baş­ka­sı­nın yap­tı­ğı açık­ça bel­li olan ace­mi ve eğ­re­ti bir mak­yaj du­ru­yor­du. “Geç­miş ol­sun” bi­le di­ye­me­di adam, hiç­bir şey geç­me­miş­ti çün­kü... Beş ta­ne uzun ke­mik­ten olu­şan eli­ni tu­tup: - Mer­ha­ba, de­di. Kız sa­de­ce ka­fa­sı­nı sal­la­dı. Göz­le­rin­den yaş ak­ma­ya baş­la­dı. - Yap­ma, di­ye­rek es­ki sev­gi­li­si­nin göz­yaş­la­rı­nı sil­di adam... Bu ağ­la­ma kı­zı ra­hat­lat­mış­tı san­ki; ko­nuş­ma­ya baş­la­dı, hıç­kı­rık­lar ara­sın­da: - Ben se­ni hep sev­dim Mür­sel... Ama ça­lış­tı­ğı­mız yer­de bu aş­kı ya­şa­ma­mı­za im­kân yok­tu. Son­ra­sın­da ise iş­te bu has­ta­lık ya­ka­ma ya­pış­tı. Bak, ay­na­nın ke­na­rın­da­ki o re­sim hep ora­day­dı. Adam avu­cun­da­ki eli ha­fif­çe sık­tı: - Ta­mam ca­nım, şim­di bun­la­rı ko­nuş­ma­ya­lım. Çok şa­şır­mış­tı. Ger­çek­ten de es­ki sev­gi­li­si­nin ba­şıy­la gös­ter­di­ği yer­de, tu­va­let ay­na­sı­nın ke­na­rın­da kı­zın res­mi­nin ya­nın­da ken­di ve­si­ka­lık fo­toğ­ra­fı var­dı. Bu res­mi, on kü­sur yıl ön­ce yaz­dı­ğı bir mek­tup­la bir­lik­te ken­di­si ver­miş­ti. İçi bur­kul­du. Baş­ka bir ko­nu ara­dı ama bu­la­ma­dı. Sus­tu­lar. *** Adam: - Tek­rar ge­le­ce­ğim, di­ye­rek ve­da­la­şıp çık­tık­tan son­ra has­ta kız, yar­dım­cı­sı­nı ça­ğır­dı. Or­ta yaş­lı hiz­met­çi ka­dın mü­zik se­ti­ne uzan­dı, se­si kıs­tı: - Bu­yur kı­zım? - Mür­sel’in fo­toğ­ra­fı­nı kal­dır ora­dan, Asım’ın res­mi­ni koy. - Dün ara­dım, Asım Bey İtal­ya’ya git­miş kı­zım, Tah­sin’i ara­ya­yım mı?
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93314
  % 0.65
 • 5.4683
  % -0.28
 • 6.1783
  % -0.2
 • 7.0833
  % -0.21
 • 211.201
  % -0.23
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT