BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Haraç vermedi kulağı kesildi

Haraç vermedi kulağı kesildi

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin dü­zen­le­di­ği ope­ras­yon­lar­da bü­yük ka­yıp­lar ve­ren ve fi­nans­ma­nı­nı, Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de top­la­dı­ğı ha­raç­lar­dan sağ­la­yan PKK’nın, Al­man­ya’da te­rör es­tir­di­ği bil­di­ril­di.Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin dü­zen­le­di­ği ope­ras­yon­lar­da bü­yük ka­yıp­lar ve­ren ve fi­nans­ma­nı­nı, Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de top­la­dı­ğı ha­raç­lar­dan sağ­la­yan PKK’nın, Al­man­ya’da te­rör es­tir­di­ği bil­di­ril­di. Ham­burg’un Schan­zen­vi­er­tel sem­tin­de­ki bir dö­ner dük­ka­nı­na öğ­le sa­at­le­rin­de ge­len PKK’lı üç te­rö­rist, dük­kan sa­hi­bin­den “ba­ğış” adı al­tın­da ha­raç is­te­di. Kürt kö­ken­li olan 38 ya­şın­da­ki dük­kan sa­hi­bi, ha­raç ver­me­yi ka­bul et­me­yin­ce, te­rö­rist­ler dük­kan sa­hi­bi­ne so­pa­lar­la sal­dır­dı. Kaç­ma­ya ça­lı­şan dük­kan sa­hi­bi, te­rö­rist­ler­den bi­ri­nin dö­ner bı­çak­lı sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­dı. Ku­la­ğı ke­si­len dük­kan sa­hi­bi has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. 31 ve 36 yaş­la­rın­da iki PKK’lı­nın tu­tuk­lan­dı­ğı, üçün­cü te­rö­ris­tin aran­dı­ğı, ya­ka­la­nan te­rö­rist­le­rin di­ğer ül­ke­ler­de­ki ör­güt so­rum­lu­la­rı ile bağ­lan­tı­la­rı­nın araş­tı­rıl­dı­ğı kay­de­dil­di.
Kapat
KAPAT