BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 8 bom­ba dü­ze­ne­ği im­ha e­dil­di

8 bom­ba dü­ze­ne­ği im­ha e­dil­di

Gü­ven­lik güç­le­ri, son bir haf­ta­da 8 pat­la­yı­cı dü­ze­ne­ği­ni et­ki­siz ha­le ge­tir­di. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­nın in­ter­net si­te­sin­de yer alan du­yu­ru­ya gö­re; te­rö­rist­ler­ce, 15-21 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da 12 pat­la­yı­cı mad­de ve ma­yın kul­lan­ma ola­yı ger­çek­leş­ti­ril­di.Gü­ven­lik güç­le­ri, son bir haf­ta­da 8 pat­la­yı­cı dü­ze­ne­ği­ni et­ki­siz ha­le ge­tir­di. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­nın in­ter­net si­te­sin­de yer alan du­yu­ru­ya gö­re; te­rö­rist­ler­ce, 15-21 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da 12 pat­la­yı­cı mad­de ve ma­yın kul­lan­ma ola­yı ger­çek­leş­ti­ril­di. As­ke­ri bir­lik­ler ta­ra­fın­dan pat­la­ma ger­çek­leş­me­den et­ki­siz ha­le ge­ti­ri­len 8 dü­ze­nek­te ise kul­la­nı­lan pat­la­yı­cı­la­rın cins ve mik­tar­la­rı şöy­le: “66.5 ki­log­ram amon­yum po­tas­yum nit­rat, 5 ki­log­ram TNT, 750 gram C-4 plas­tik pat­la­yı­cı mad­de, 250 gram A-4 plas­tik pat­la­yı­cı mad­de, 1 adet an­ti per­so­nel ma­yı­nı, 1 adet muh­te­lif tu­zak­lan­mış mü­him­mat.” Du­yu­ru­da, pat­la­ma mey­da­na ge­len 4 olay­da tah­mi­nen 23.5 ki­log­ram pat­la­yı­cı mad­de ve 1 ma­yın kul­la­nıl­dı­ğı da be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT