BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Haş­la­nan kur­ba­ğa!..

Haş­la­nan kur­ba­ğa!..

Bugün­ler­de Tür­ki­ye’de fark­lı alan­lar­da, çok ha­ra­ret­li tar­tış­ma­lar ce­re­yan edi­yor. “Kürt Me­se­le­si” ile il­gi­li ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da her za­man­kin­den yo­ğun ha­ber ve yo­rum­lar yer alı­yor. Ay­nı şe­kil­de “Ale­vi Me­se­le­si” hak­kın­da da, bu­gü­ne ka­dar gö­rü­len­den da­ha faz­la bir ak­ti­vi­te hü­küm sü­rü­yor. Bel­ki de ilk de­fa Ale­vi kim­li­ği ile ya­pı­lan bir mi­ting, ge­le­nek­sel Ale­vi ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan pek olum­lu kar­şı­lan­ma­dı. Se­be­bi ise, bu tarz yak­la­şım­la­rın pro­vo­kas­yon­la­ra açık ol­du­ğu ve da­ha ön­ce de bir­çok kez ya­şan­dı­ğı üze­re, bir­ta­kım mih­rak­la­rın ka­rış­ma­sıy­la is­ten­me­yen du­rum­la­rın mey­da­na gel­me ih­ti­ma­li...Bugün­ler­de Tür­ki­ye’de fark­lı alan­lar­da, çok ha­ra­ret­li tar­tış­ma­lar ce­re­yan edi­yor. “Kürt Me­se­le­si” ile il­gi­li ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da her za­man­kin­den yo­ğun ha­ber ve yo­rum­lar yer alı­yor. Ay­nı şe­kil­de “Ale­vi Me­se­le­si” hak­kın­da da, bu­gü­ne ka­dar gö­rü­len­den da­ha faz­la bir ak­ti­vi­te hü­küm sü­rü­yor. Bel­ki de ilk de­fa Ale­vi kim­li­ği ile ya­pı­lan bir mi­ting, ge­le­nek­sel Ale­vi ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan pek olum­lu kar­şı­lan­ma­dı. Se­be­bi ise, bu tarz yak­la­şım­la­rın pro­vo­kas­yon­la­ra açık ol­du­ğu ve da­ha ön­ce de bir­çok kez ya­şan­dı­ğı üze­re, bir­ta­kım mih­rak­la­rın ka­rış­ma­sıy­la is­ten­me­yen du­rum­la­rın mey­da­na gel­me ih­ti­ma­li... Bu ara­da Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­nın tav­rı­nı et­ki­le­mek üze­re de hay­li bas­kı söz ko­nu­su. An­cak Ale­vi der­nek ve va­kıf­la­rı, ken­di ara­la­rın­da da önem­li gö­rüş ay­rı­lı­ğı ya­şı­yor­lar. Özel­lik­le Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de or­ga­ni­ze olan ba­zı ku­ru­luş­la­ra kar­şı cid­di re­ak­si­yon­lar var. Gö­rü­len o ki, okul­lar­da din der­si mec­bu­ri­ye­ti­nin kal­dı­rıl­ma­sı, Di­ya­net Büt­çe­sin­den Ale­vi­le­re de pay ve­ril­me­si ve ce­mev­le­ri­ne iba­det­ha­ne sta­tü­sü ve­ril­me­si gi­bi ko­nu­lar­da tar­tış­ma­lar gi­de­rek alev­le­ne­cek. Ba­ka­lım na­sıl bir so­nuç çı­ka­cak? Di­ğer ta­raf­tan DTP, Bö­lü­cü Ör­güt’ün et­ki­siy­le bir sü­re ön­ce hız ver­di­ği so­kak ha­re­ket­le­rin­den bek­le­di­ği so­nu­cu ala­ma­dı. İçe­ri­den ve dı­şa­rı­dan ge­len tep­ki­ler, bu par­ti­ye çık­maz so­ka­ğa sap­tı­ğı­nı et­ki­li bir şe­kil­de ha­tır­lat­tı. DTP şim­di, ye­ni bir söy­lem ge­liş­tir­me­ye ça­lı­şı­yor. Ya­ni ça­tış­ma or­ta­mı ye­ri­ne, di­ya­log ve kar­şı­lık­lı an­la­yış or­ta­mı­nın sağ­lan­ma­sı... An­cak bu or­ta­mın sağ­la­na­bil­me­si için, DTP’li­le­rin; her şey­den ön­ce Bö­lü­cü Ör­gü­tün da­yat­tı­ğı dav­ra­nış bi­çi­min­den ka­çın­mak ge­rek­ti­ği­ni unut­ma­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Baş­ba­kan Er­do­ğan ve eşi­nin, par­ti­si­ne men­sup mil­let­ve­kil­le­rin­den Nur­su­na Me­me­can’ın evin­de ver­di­ği bir ye­me­ğe ka­tıl­ma­sı; med­ya­nın her za­man­ki ga­rip tu­tu­mu se­be­biy­le, kü­re­sel kriz­den da­ha faz­la tar­tı­şıl­dı! Se­be­bi de, bu ye­me­ğe da­vet edil­me­yen ba­zı mes­lek­taş­la­rı­mı­zın duy­du­ğu ra­hat­sız­lık... Ki­mi­si doğ­ru­dan Er­do­ğan ai­le­si­ni he­def al­dı, ki­mi­si mil­let­ve­ki­li Nur­su­na Ha­nı­mı ve eşi ka­ri­ka­tü­rist Sa­lih Me­me­can’ı, ki­mi­si de o ye­me­ğe da­vet edi­len ba­zı ga­ze­te­ci­le­ri te­fe koy­du! Ya­ni med­ya dün­ya­sı, ya­ban­cı­sı ol­ma­dı­ğı tu­haf tar­tış­ma­lar­dan bi­ri­ni da­ha ya­şa­dı... Baş­lık­ta­ki ko­nu­ya ge­lin­ce, ha­tır­lar­sı­nız, CHP Li­de­ri Bay­kal’ın “Çar­şaf’a ro­zet” açı­lı­mı üze­ri­ne tep­ki­le­ri­ni me­rak et­ti­ğim isim­ler­den bi­ri de, par­ti­nin ge­nel sek­re­te­ri olan Ön­der Sav’dı... Sav’a gö­re, bu du­rum CHP’nin la­ik­lik ref­lek­si­nin sı­cak su­da ya­vaş ya­vaş haş­la­nan kur­ba­ğa mi­sa­li, yok edil­me­si imiş. Bi­li­yor­su­nuz de­nek ola­rak hay­van­la­rın kul­la­nıl­dı­ğı pek çok bi­lim­sel de­ney var­dır. Pav­lov’un Kö­pek­le­ri, çift bö­lüm­lü ak­var­yum­da­ki kö­pek ba­lık­la­rı ve de kur­ba­ğa­nın ya­vaş ya­vaş ısı­tı­lan su­da haş­lan­ma­sı... İş­te Sa­yın Sav, par­ti­si­nin ge­le­ce­ği ile il­gi­li bu­na ben­zer bir en­di­şe­yi ta­şı­yor­muş. Fa­kat ba­zı mes­lek­taş­la­rı­mız da (Me­se­la Za­man’dan Bü­lent Kö­mür­cü), esa­sen ısı­nan su­yun; CHP’nin la­ik­lik ref­lek­si­ni ber­ta­raf et­mek­ten zi­ya­de, ga­li­ba da­ha çok Ön­der Sav’ın po­zis­yo­nu­nun il­gi­len­dir­di­ği­ni söy­lü­yor. Zi­ra Sav’ın bü­tün sa­vun­ma ve kar­şı çık­ma­la­rı­na rağ­men, De­niz Bay­kal’ın tü­zük de­ği­şik­li­ği ile il­gi­li ola­rak ola­ğa­nüs­tü ku­rul­ta­ya git­me ka­ra­rı al­ma­sın­dan be­ri, bi­ri­le­ri­nin su­yu ısı­nı­yor­muş... Şim­di me­rak edi­len iki hu­sus şu: Bir, “Çar­şaf’a ro­zet” açı­lı­mı ne­re­ye ka­dar gi­de­bi­le­cek? İki, bu kur­ba­ğa haş­lan­ma­sı ör­ne­ği, han­gi fa­ni­de ger­çek­le­şe­cek?!.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT