BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hin­dis­tan’la ti­ca­ret iki­ye kat­la­na­cak

Hin­dis­tan’la ti­ca­ret iki­ye kat­la­na­cak

Bü­yü­kel­çi­li­ği­mi­zin ek bi­na­sı­nın te­mel at­ma tö­re­nin­de kur­de­le­yi Er­do­ğan çif­ti kes­ti.Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Hin­dis­tan zi­ya­re­ti kap­sa­mın­da, Tür­ki­ye’nin Ye­ni Del­hi Bü­yü­kel­çi­li­ği­nin ek bi­na­sı­nın te­mel at­ma tö­re­ni­ne de ka­tıl­dı. Bu­ra­da bir ko­nuş­ma ya­pan Er­do­ğan, Hin­dis­tan’da her alan­da gi­ri­şim­ci ol­ma­nın ve bir tem­sil gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­nin onur ol­du­ğu­nu söy­le­di. Er­do­ğan, Ye­ni Del­hi’de ya­şa­yan va­tan­daş­la­ra da ses­le­ne­rek, bu va­tan­daş­la­rın Tür­ki­ye ile Hin­dis­tan ara­sın­da iliş­ki­le­rin ge­liş­ti­ril­me­sin­de bir köp­rü gö­re­vi gör­dü­ğü­nü söy­le­di. Tür­ki­ye ile Hin­dis­tan ara­sın­da bu­gün dış ti­ca­re­tin üç mil­yar do­la­rın üze­ri­ne çı­ka­ca­ğı­nı ifa­de eden Er­do­ğan, “He­def, 2010 yı­lın­da Tür­ki­ye ile Hin­dis­tan ara­sın­da­ki dış ti­ca­ret hac­mi­ni 6 mil­yar do­la­ra ulaş­tır­mak­tır” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT