BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AK Par­ti’den seç­men­le sı­cak ile­ti­şim

AK Par­ti’den seç­men­le sı­cak ile­ti­şim

AK Par­ti, ye­rel se­çim ön­ce­sin­de san­dık mü­şa­hit­le­ri­ne ve­ri­le­cek tak­tik­le­ri be­lir­le­di. Par­ti, se­çim için ha­zır­la­dı­ğı ki­tap­çık­ta san­dık gö­rev­li­le­ri­ne, “Kı­lık kı­ya­fe­ti­niz düz­gün ve et­ki­le­yi­ci ol­ma­lı. Seç­me­ne hi­tap eder­ken ‘bey, be­ye­fen­di, ha­nı­me­fen­di’ de­yin.AK Par­ti, ye­rel se­çim ön­ce­sin­de san­dık mü­şa­hit­le­ri­ne ve­ri­le­cek tak­tik­le­ri be­lir­le­di. Par­ti, se­çim için ha­zır­la­dı­ğı ki­tap­çık­ta san­dık gö­rev­li­le­ri­ne, “Kı­lık kı­ya­fe­ti­niz düz­gün ve et­ki­le­yi­ci ol­ma­lı. Seç­me­ne hi­tap eder­ken ‘bey, be­ye­fen­di, ha­nı­me­fen­di’ de­yin. Seç­me­ne kar­şı ga­yet ki­bar ve gü­ler yüz­lü olun. Seç­men olum­suz tep­ki gös­ter­se da­hi ka­ba ve sert üs­lup­tan ka­çı­nın” uya­rı­sın­da bu­lun­du. Ma­hal­le ve san­dık böl­ge­si­nin par­ti ça­lış­ma­la­rı­nın te­mel ze­mi­ni ol­du­ğu­na işa­ret edi­len ki­tap­çık­ta, seç­me­ne yö­ne­lik bü­tün ça­lış­ma­la­rın bu ze­min­de ve üye­le­rin ak­tif ka­tı­lı­mı ile yüz­yü­ze gö­rüş­me yön­te­miy­le ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı. AK Par­ti’nin San­dık Yö­ne­tim Ku­ru­lu 3 ki­şi genç­lik kol­la­rı, 3 ki­şi ka­dın kol­la­rı, 3 ki­şi ana ka­de­me­den ol­mak üze­re top­lam 9 ki­şi­den olu­şa­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT