BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB Ko­mis­yo­nu’na ADA­LET çağ­rı­sı

AB Ko­mis­yo­nu’na ADA­LET çağ­rı­sı

Ol­li Rehn’in ‘Tür­k iş­çi­le­re kı­sıt­la­ma ge­le­bi­lir’ söz­le­ri üze­ri­ne bir açık­la­ma ya­yın­la­yan İKV Baş­ka­nı, “AB ile böy­le bir bü­tün­leş­me adil ol­maz” de­diRehn, Tür­ki­ye’nin AB üye­si ol­ma­sı du­ru­mun­da iş­çi­le­ri­ne do­la­şım kı­sıt­la­ma­sı ge­le­bi­le­ce­ği­ni söy­le­miş­ti. İk­ti­sa­di Kal­kın­ma Vak­fı (İKV,) AB Ko­mis­yo­nu’nun ge­niş­le­me­den so­rum­lu Üye­si Ol­li Rehn’in, Tür­ki­ye’nin Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) üye­si ol­ma­sı ha­lin­de Türk iş­çi­le­ri­nin Av­ru­pa’da ser­best do­la­şı­mı­na izin ver­me­ye­bi­le­cek­le­ri yö­nün­de­ki gö­rüş­le­ri üze­ri­ne açık­la­ma ya­yın­la­dı. İKV Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ha­luk Ka­ba­ali­oğ­lu, sa­de­ce mal­la­rın ve ser­ma­ye­nin ser­best do­la­şa­ca­ğı ama ki­şi­le­rin ve­ya hiz­met­le­rin ser­best­çe do­la­şa­ma­ya­ca­ğı bir bü­tün­leş­me­nin ek­sik ve adil ol­ma­yan bir bü­tün­leş­me ola­ca­ğı­nı kay­det­ti. Ka­ba­ali­oğ­lu, eko­no­mik ve pa­ra­sal bir­li­ğe ulaş­mış de­rin bir eko­no­mik en­teg­ras­yo­nu içe­ren AB’de üre­tim fak­tör­le­ri­nin do­la­şı­mın­da ta­ma­men ser­best­lik ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. “Unut­ma­mak ge­re­kir ki ki­şi­le­rin ser­best do­la­şı­mı AB’nin te­me­li­ni oluş­tu­ran dört te­mel öz­gür­lük­ten bi­ri­dir” di­yen Ka­ba­ali­oğ­lu, “Ol­li Rehn’in açık­la­ma­la­rı­nı de­ğer­len­di­rir­ken AB ka­mu­oy­la­rı­nın has­sa­si­ye­ti­ni gö­ze­ten ve iş gü­cü pi­ya­sa­sı ve ser­best do­la­şım ko­nu­sun­da­ki yer­leş­miş kor­ku ve en­di­şe­le­ri ya­tış­tır­ma­yı he­def­le­yen bir yak­la­şım ol­du­ğu dü­şü­nül­mek­te­dir” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT