BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­rı­gül, DSP Şiş­li ada­yı ola­cak

Sa­rı­gül, DSP Şiş­li ada­yı ola­cak

CHP ile yol­la­rı ay­rı­lan Şiş­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Sa­rı­gül, mart ayın­da ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­ler­de DSP’den aday ola­cak.> Şük­ran Ka­ban AN­KA­RA CHP ile yol­la­rı ay­rı­lan Şiş­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Sa­rı­gül, mart ayın­da ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­ler­de DSP’den aday ola­cak. Sa­rı­gül’ün DSP’ye ka­tıl­ma­sı ve Şiş­li Be­le­di­ye Baş­ka­n ada­yı gös­te­ril­me­siy­le il­gi­li ka­ra­rı DSP Par­ti Mec­li­si ve­re­cek. DSP Par­ti Mec­li­si ya­rın top­la­na­rak Sa­rı­gül’ün par­ti­ye dö­nü­şü­nü gö­rü­şe­cek. Sa­rı­gül’ün par­ti­ye ka­bul edil­me­si­ne ke­sin gö­züy­le ba­kı­lı­yor. Sa­rı­gül DSP’ye ka­tıl­dık­tan son­ra mart ayın­da ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­ler­de ha­len be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yap­tı­ğı Şiş­li’den ye­ni­den aday gös­te­ri­le­cek. Sa­rı­gül, son se­çim­ler­de CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal’ın kar­şı­sı­na ge­nel baş­kan ada­yı ola­rak çık­mış­tı. CHP, Sa­rı­gül hak­kın­da di­sip­lin sü­re­ci iş­let­miş ve par­ti­den ih­raç edil­me­si­ne ka­rar ver­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT