BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ana­va­tan: Gün­de­mi­miz ­kriz ol­ma­lı

Ana­va­tan: Gün­de­mi­miz ­kriz ol­ma­lı

Ana­va­tan Par­ti­si (ANA­VA­TAN) Ge­nel Baş­ka­nı Sa­lih Uzun, gün­de­min eko­no­mik kriz ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Par­ti­si­nin Bur­sa’nın Mu­dan­ya il­çe­sin­de dü­zen­le­nen Ye­rel Se­çim­ler İs­ti­şa­re Top­lan­tı­sı’nda ko­nu­şan Ge­nel Baş­kan Uzun, par­ti ola­rak eko­no­mik kriz­le il­gi­li çö­züm tav­si­ye­le­ri olup ol­ma­dı­ğıy­la il­gi­li so­ru­yu şöy­le ce­vap­la­dı: “Çö­züm tav­si­ye­le­ri­miz var ama bun­lar za­man alır.Ana­va­tan Par­ti­si (ANA­VA­TAN) Ge­nel Baş­ka­nı Sa­lih Uzun, gün­de­min eko­no­mik kriz ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Par­ti­si­nin Bur­sa’nın Mu­dan­ya il­çe­sin­de dü­zen­le­nen Ye­rel Se­çim­ler İs­ti­şa­re Top­lan­tı­sı’nda ko­nu­şan Ge­nel Baş­kan Uzun, par­ti ola­rak eko­no­mik kriz­le il­gi­li çö­züm tav­si­ye­le­ri olup ol­ma­dı­ğıy­la il­gi­li so­ru­yu şöy­le ce­vap­la­dı: “Çö­züm tav­si­ye­le­ri­miz var ama bun­lar za­man alır. Ön­ce­lik­le acil alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­ler var. SSK iş­ve­ren pay­la­rı 2008 son üç ay ile 2009 ilk 6 ayı ha­zi­ne ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­lı. Dar ge­lir­li­le­ri tü­ke­ti­me yö­nelt­mek ama­cıy­la as­ga­ri üc­re­tin ta­ma­mı en azın­dan bir yıl sü­rey­le ver­gi dı­şı bı­ra­kıl­ma­lı. Bu, iç pi­ya­sa­yı ra­hat­la­ta­cak­tır. 2009 büt­çe­si kriz şart­la­rı­na gö­re ye­ni­den ele alın­ma­lı. Ka­mu har­ca­ma­la­rı ye­ni­den gö­zen ge­çi­ril­me­li ve özel­lik­le ih­ra­ca­ta yö­ne­lik ka­mu har­ca­ma­la­rı azal­tıl­ma­lı. Hü­kü­me­tin ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nü ra­hat­lat­mak ama­cıy­la mev­du­at­la­rın ga­ran­ti al­tı­na alın­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­nı des­tek­li­yo­ruz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT