BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CHP Lİ­DE­Rİ BAY­KAL: Kim­se bi­zi şov ya­pı­yor san­ma­sın

CHP Lİ­DE­Rİ BAY­KAL: Kim­se bi­zi şov ya­pı­yor san­ma­sın

CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, çar­şaf­lı ka­dın­la­rın par­ti­si­ne üye ol­ma­sıy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Kim­se zan­net­me­sin ki biz şov ya­pı­yo­ruz.CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, çar­şaf­lı ka­dın­la­rın par­ti­si­ne üye ol­ma­sıy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Kim­se zan­net­me­sin ki biz şov ya­pı­yo­ruz. Aca­ba tez­gâh mı ku­rul­du, di­yor­lar. Araş­tır­dı­lar, hep­si kon­trol edil­di, doğ­ru ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı” de­di. Bir TV ka­na­lın­da­ki prog­ram­da ko­nu­şan Bay­kal, çar­şaf­lı üye tar­tış­ma­la­rıy­la il­gi­li, “Bi­ze ge­len bu ki­şi­le­ri na­sıl red­de­de­bi­li­riz? Bu in­san­lar da la­ik­li­ği teh­li­ke­ye at­mak is­te­mi­yor. Par­ti­mi­ze ka­tı­lan ka­dın­lar la­ik­li­ğe kar­şı de­ğil” de­di. İl­ke­le­rin­de bir kı­rıl­ma söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Bay­kal, “4 ta­ne çar­şaf­lı in­san var­dı. O çar­şaf­la­rın bir si­ya­si sim­ge ola­rak ta­şın­ma­dı­ğı or­ta­da. CHP’ye gir­me­yi içi­ne sin­di­ri­yor. Ben ay­rı­ca so­ruş­tur­dum. Ev­le­rin­de de Ata­türk’ün res­mi­nin ası­lı ol­du­ğu­nu öğ­ren­dim. Ev­le­rin­de Ata­türk sev­gi­si­ni, say­gı­sı­nı ya­şa­yan bir ai­le bun­lar” di­ye ko­nuş­tu. De­niz Bay­kal, “Bi­zim par­ti­miz­de za­ten ba­şör­tü­lü üye­le­ri­miz var, Bi­ze oy ve­ren, sem­pa­ti du­yan bin­ler­ce ba­şör­tü­lü ki­şi var” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT