BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FI­BA’dan tam not

FI­BA’dan tam not

Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı i­çin ha­zır­la­dı­ğı “İ­ler­le­me Ra­po­ru” FI­BA’dan öv­gü al­dıBas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı i­çin ha­zır­la­dı­ğı “İ­ler­le­me Ra­po­ru” FI­BA’dan öv­gü al­dı E­KİM­DE U­YAR­MIŞ­TI İs­viç­re’de FI­BA i­le gö­rüş­me­ler ya­pan Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu he­ye­ti, dün ya­pı­lan su­num­dan tam not al­dı. 2010 Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’na yö­ne­lik ha­zır­la­nan “İ­ler­le­me Ra­po­ru”nu dik­kat­le in­ce­le­yen ve tam not ve­ren FI­BA yet­ki­li­le­ri, ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­dan ve or­ta­ya ko­nan viz­yon­dan duy­duk­la­rı mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di. Ge­çen ay Tür­ki­ye’de in­ce­le­me ya­pan FI­BA, ö­zel­lik­le te­sis­ler ko­nu­sun­da p­rog­ra­mın ge­ri­sin­de ka­lın­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, ça­lış­ma­la­rın hız­lan­dı­rıl­ma­sı hu­su­sun­da u­ya­rı­lar­da bu­lun­muş­tu. “EN­Dİ­ŞE­LE­Rİ Gİ­DER­DİK” “Te­sis­ler ko­nu­sun­da p­rog­ra­mın ge­ri­sin­de ol­du­ğu­mu­zu da­ha ön­ce ge­rek biz, ge­rek­se FI­BA s­por ka­mu­o­yu i­le pay­laş­mış­tı” di­yen Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Tur­gay De­mi­rel, “Son dö­nem­de Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mız, Ba­ka­nı­mız ve Ge­nel Mü­dü­rü­mü­zün des­tek­le­ri i­le bu ko­nu­da ö­nem­li me­sa­fe al­dık. FI­BA’nın te­sis­ler ko­nu­sun­da­ki en­di­şe­le­ri­ni bü­yük öl­çü­de gi­der­di­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­rum. Şim­di yap­ma­mız ge­re­ken, ya­ka­la­dı­ğı­mız iv­me­yi ko­ru­mak ve Türk s­po­ru­na u­zun yıl­lar hiz­met e­de­cek bu mo­dern ya­tı­rım­la­rı en kı­sa sü­re­de ha­ya­ta ge­çir­mek” a­çık­la­ma­sı­nı yap­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT