BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ço­cuk­lar mev­si­min ilk kar­dan ada­mı­nı yap­tı ­

Ço­cuk­lar mev­si­min ilk kar­dan ada­mı­nı yap­tı ­

Kars’ta uzun sü­re­dir bek­le­nen kar ya­ğı­şı, dün sa­bah sa­at­le­rin­de et­ki­li ol­du.> Be­dir Al­tu­nok KARS İHA Kars’ta uzun sü­re­dir bek­le­nen kar ya­ğı­şı, dün sa­bah sa­at­le­rin­de et­ki­li ol­du. Ço­cuk­lar, ka­rın az yağ­ma­sı se­be­biy­le an­cak mi­nik bir kar­dan adam ya­pa­bil­di. Sa­bah ya­tak­la­rın­dan kal­kan ço­cuk­lar, uzun sü­re­dir bek­le­dik­le­ri ka­rı gö­rün­ce se­vin­ce bo­ğul­du. Kar­dan adam yap­ma he­ves­le­ri­ni gi­de­re­bil­mek için ev­le­rin­den çı­kan ço­cuk­lar, ka­rın az ol­ma­sın­den do­la­yı ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­dı. Her yıl bu mev­sim­de dev kar­dan adam ya­pan ço­cuk­lar, bu yıl an­cak mi­nik bir kar­dan adam ya­pa­bil­di. Kar­la­rı ön­ce kü­rek­ler­le bir ara­ya top­la­yan ço­cuk­lar, da­ha son­ra el­di­ven­le­ri­ni gi­yi­ne­rek kar­dan adam yap­ma­ya baş­la­dı. Mev­si­min ilk ve en kü­çük kar­dan ada­mı­nı yap­ma­nın se­vin­ci­ni ya­şa­yan ço­cuk­lar, bu an­la­rı fo­toğ­raf ma­ki­ne­le­ri ile görüntülediler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT