BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Denizaltı iskelesi!

Denizaltı iskelesi!

Lo­dos, ta­rihî Ka­ra­köy İs­ke­le­si’ni su­la­ra göm­dü. Sa­bah is­ke­le­yi gö­re­me­yen­ler şaş­kı­na dön­dü. Bir­çok il de fır­tı­na­dan et­ki­len­di. Ça­tı­lar uç­tu, de­niz u­la­şı­mı dur­du, e­lekt­rik hat­la­rı kop­tu...İs­tan­bul De­niz Oto­büs­le­ri A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ah­met Pak­soy, şid­det­li lo­dos se­be­biy­le ba­tan Karaköy İs­ke­le­si’ni kul­la­nan va­tan­daş­la­rın mağ­dur ol­ma­ma­sı için mo­tor se­fer­le­ri baş­la­tıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, ba­tan is­ke­le­nin ye­ri­ne ye­ni yü­zen du­ba ge­ti­ri­le­ce­ği­ni söy­le­di. İs­tan­bul’un 2 gün­dür şid­det­li lo­do­sun et­ki­sin­de kal­dı­ğı­nı be­lir­ten Pak­soy, “Ka­ra­köy’den Ka­dı­köy’e se­fer baş­lat­tık. Bi­zim ta­ri­fe­miz gi­bi va­pur­lar ye­ri­ne mo­tor­lar şu­ an­da ça­lı­şı­yor­lar” de­di. Yol­cu­la­rın ma­li­yet açı­sın­dan her­han­gi bir kay­ba uğ­ra­ma­ya­ca­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Pak­soy, “İla­ve ola­rak Emi­nö­nü’nde­ki se­fer sa­yı­mı­zı art­tı­rı­yo­ruz. Bir ila­ve is­ke­le ko­ya­rak Emi­nö­nü’nden Ka­ra­köy’e yol­cu­la­rı­mı­zın ula­şı­mı­nı sağ­la­ya­ca­ğız. Bu­nun ya­nın­da bi­zim dü­şün­ce­miz mev­cut yü­zen du­ba­nın ye­ri­ne bir yü­zen du­ba ge­tir­mek­tir” dedi. TA­Rİ­Hİ İS­KE­LE 1958’de yan yat­tı, 1966’da ­yan­dı, 2008’de i­se bat­tı... Şe­hir hat­la­rı va­pur­la­rı­nın ça­lış­ma­ya baş­la­dı­ğı yıl­lar­dan be­ri var o­lan Ka­ra­köy İs­ke­le­si, gü­nü­mü­ze ka­dar fark­lı şe­kil­ler­de gel­di. Ka­ra­köy’e yap­tı­rı­lan is­ke­le­ler­den bi­ri­nin yan yat­tı­ğı, bi­ri­nin de yan­dı­ğı i­fa­de e­di­lir­ken, ön­ce­ki ak­şam su­la­ra gö­mü­len is­ke­le 1984 yı­lın­da hiz­me­te gir­miş­ti. Yüz­yı­lın ba­şın­dan be­ri kul­la­nı­lan es­ki is­ke­le 2 E­kim 1936 ta­ri­hin­de de­ğiş­ti­ril­di. Ta­şı­yı­cı du­ba­la­rı­nın i­yi­ce es­ki­me­si ü­ze­ri­ne, 1958’de kul­la­nı­ma ka­pa­tıl­dı ve bir sü­re son­ra da çü­rü­yen du­ba­la­rı su a­la­rak, is­ke­le yan yat­tı. Bir­kaç ay i­çin­de a­le­la­ce­le ye­ni­si yap­tı­rıl­dı. Bu ye­ni is­ke­le de, 1966’da, i­ki tan­ke­ri­n çar­pış­ma­la­rı so­nu­cun­da de­ni­ze dö­kü­len ma­zo­tun a­lev al­ma­sı i­le ya­na­rak hiz­met dı­şı kal­dı. Hız­lı bir şe­kil­de o­na­rı­la­rak 1966’da ye­ni­den hiz­me­te gir­di. Gü­nü­müz­de kul­la­nı­lan is­ke­le i­se 1984’te ya­pıl­mış­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT