BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AKM’ye yeni çehre

AKM’ye yeni çehre

Yı­kım tar­tış­ma­la­rıy­la gün­de­me ge­len A­ta­türk Kül­tür Mer­ke­zi’nin ön cep­he­si, a­lü­min­yum g­rid sis­tem cam ile ye­ni­le­ne­cek. Bina 2010 İs­tan­bul’un­da sa­nat­se­ver­le­re, ye­ni yü­züy­le ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak.Tak­sim Mey­da­nı’nın anıt ya­pı­sı Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi (AKM), ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rıy­la ge­le­ce­ğe ha­zır­la­nı­yor. Kı­sa sü­re için­de ge­nel çer­çe­ve­si ha­zır­la­nan “AKM ye­ni­le­me pro­je­si” ile AKM, 2010 İs­tan­bul’un­da sa­nat­se­ver­le­re, gü­nü­müz tek­no­lo­ji­si ve mi­ma­ri­si ile ye­ni­le­nen, bu­nun­la bir­lik­te geç­miş­ten iz­ler ta­şı­yan ye­ni yü­züy­le ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak. ÖN CEP­HE DEV EK­RAN OLA­CAK 2010 yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si plan­la­nan ana bi­na­da ye­ni­le­me­ler kap­sa­mın­da, ön­ce­lik­le bi­na­nın te­si­sa­tı, ışık ve ses sis­te­mi ye­ni­le­ne­cek. Dış cep­he ve ça­tı ye­ni­den ele alı­na­rak ısı ve ses izo­las­yo­nu ya­pı­la­cak. Ön cep­he ta­ma­men sö­kü­le­rek gü­nü­müz tek­no­lo­ji­si­ne uy­gun ola­rak, ses ve ısı ya­lı­tı­mı sağ­la­ya­cak çift cam uy­gu­la­na­cak. Tek­nik ye­ni­le­me­le­rin ya­nı sı­ra bi­na­nın gö­rü­nü­mü de gü­nü­müz ge­liş­miş mi­ma­ri tek­no­lo­ji­si­ni yan­sı­ta­cak. AKM’nin ön cep­he­si­ni kap­la­yan ve in­şa edil­di­ği za­ma­nın tek­no­lo­ji­si­ni yan­sı­tan alü­min­yum ele­man­lar, Av­ru­pa’da bir­çok alü­min­yum res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rın­da ol­du­ğu gi­bi, ay­nı grid sis­tem cam ya­pı kul­la­nı­la­rak ye­ni­le­ne­cek. Böy­le­ce ön cep­he da­ha trans­pa­ran ha­le ge­ti­ri­le­cek. Ay­rı­ca, ön cep­he­nin ta­ma­mı ye­ni bir “LED tek­no­lo­ji­si” sa­ye­sin­de, gün­düz ve ge­ce fark­lı ya­yın­la­rın ya­pı­la­bi­le­ce­ği, sa­nat­sal ça­lış­ma­la­rın ser­gi­le­ne­bi­le­ce­ği bü­yük bir ek­ran ola­rak kul­la­nı­la­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT