BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En gü­zel İs­tan­bul fo­toğ­raf­la­rı­na ö­dül

En gü­zel İs­tan­bul fo­toğ­raf­la­rı­na ö­dül

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, Cum­hu­ri­yet’in 85. yı­lı kut­la­ma­la­rı do­la­yı­sıy­la dü­zen­le­nen “En Gü­zel Kut­la­ma Fo­toğ­raf­la­rı” ya­rış­ma­sı ödül tö­re­ni ve fo­toğ­raf ser­gi­si­nin açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, İs­tan­bul’un 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü­nü ifa­de ede­rek, “İs­tan­bul’da ba­zı nok­ta­lar­da fo­toğ­raf çe­ke­bil­me plat­form­la­rı ha­zır­lı­yo­ruz. Tu­rist­ler de ge­lip bu nok­ta­lar­dan fo­toğ­raf çe­ke­cek­ler.İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, Cum­hu­ri­yet’in 85. yı­lı kut­la­ma­la­rı do­la­yı­sıy­la dü­zen­le­nen “En Gü­zel Kut­la­ma Fo­toğ­raf­la­rı” ya­rış­ma­sı ödül tö­re­ni ve fo­toğ­raf ser­gi­si­nin açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, İs­tan­bul’un 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü­nü ifa­de ede­rek, “İs­tan­bul’da ba­zı nok­ta­lar­da fo­toğ­raf çe­ke­bil­me plat­form­la­rı ha­zır­lı­yo­ruz. Tu­rist­ler de ge­lip bu nok­ta­lar­dan fo­toğ­raf çe­ke­cek­ler. Bel­ki dün­ya­nın ün­lü fo­toğ­raf­çı­la­rı­nı da da­vet ede­rek, bu nok­ta­la­rı tes­pit et­ti­re­ce­ğiz” de­di. Cum­hu­ri­yet kut­la­ma­la­rı­na iliş­kin dü­zen­le­nen ve 1250 fo­toğ­ra­fın ka­tıl­dı­ğı ya­rış­ma­da, Ser­vet Sez­gin bi­rin­ci, Cem Türk­men ikin­ci, İsa Şim­şek üçün­cü ol­du.
Kapat
KAPAT