BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar­tal­lar’dan çe­te­le­re DAR­BE

Kar­tal­lar’dan çe­te­le­re DAR­BE

“Kar­tal­lar” ola­rak bi­li­nen İs­tan­bul Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be­sin­ce, ba­zı il­ler­de ve İs­tan­bul’da yak­la­şık 4.5 ay­da dü­zen­le­nen 21 ope­ras­yon­da 331 şüp­he­li gö­zal­tı­na alın­dı.“Kar­tal­lar” ola­rak bi­li­nen İs­tan­bul Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be­sin­ce, ba­zı il­ler­de ve İs­tan­bul’da yak­la­şık 4.5 ay­da dü­zen­le­nen 21 ope­ras­yon­da 331 şüp­he­li gö­zal­tı­na alın­dı. 29 Ha­zi­ran ile 15 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da, “çı­kar amaç­lı suç ör­gü­tü kur­mak ve bu ör­gü­te üye ol­mak, si­lah­la ya­ra­la­ma, adam ka­çır­mak, teh­dit, do­lan­dı­rı­cı­lık, fuh­şa ara­cı­lık et­mek, te­rör ör­gü­tü­ne üye ol­mak, rüş­vet, uyuş­tu­ru­cu, gi­bi çe­şit­li suç­la­ra yö­ne­lik 21 ope­ras­yon dü­zen­len­di. 4 TABANCA ELE GEÇTİ Ope­ras­yon­lar­da 331 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Ad­li­ye­ye sevk edi­len zan­lı­lar­dan 96’sı tu­tuk­lan­dı. Bağ­cı­lar’da­ki ope­ras­yon­da, mo­to­sik­let­li po­lis tim­le­ri­nin uy­gu­la­ma­sı sı­ra­sın­da şüp­he üze­ri­ne dur­du­ru­la­rak ara­nan lüks bir oto­mo­bil­de, 2’si Glock mar­ka 4 ta­ban­ca ele ge­çi­ril­miş, bu olay­la il­gi­li gö­zal­tı­na alı­nan V.T, V.S. ve O.T, çı­ka­rıl­dık­la­rı mah­ke­me­ce tu­tuk­lan­mış­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT