BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ço­cuk­la­rı­nın gö­zü önün­de öl­dü­rül­dü

Ço­cuk­la­rı­nın gö­zü önün­de öl­dü­rül­dü

Züm­rü­tev­ler Ma­hal­le­si Tü­lün Cad­de­si’nde­ki bir ge­ce­kon­du­ya ge­ce sa­at­le­rin­de ge­len Ne­dim C. (38), bu­ra­da otu­ran da­yı­sı­nın oğ­lu Ka­mil Bol­ca’ya (40) ta­ban­cay­la ateş et­ti. Vü­cu­du­nun çe­şit­li yer­le­ri­ne mer­mi isa­bet eden Bol­ca, ço­cuk­la­rı­nın gö­zü önün­de olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.Züm­rü­tev­ler Ma­hal­le­si Tü­lün Cad­de­si’nde­ki bir ge­ce­kon­du­ya ge­ce sa­at­le­rin­de ge­len Ne­dim C. (38), bu­ra­da otu­ran da­yı­sı­nın oğ­lu Ka­mil Bol­ca’ya (40) ta­ban­cay­la ateş et­ti. Vü­cu­du­nun çe­şit­li yer­le­ri­ne mer­mi isa­bet eden Bol­ca, ço­cuk­la­rı­nın gö­zü önün­de olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Olay­dan son­ra ay­nı ma­hal­le­de­ki evi­ne gi­den şüp­he­li, po­lis ekip­le­rin­ce gö­zal­tı­na alın­dı. Ta­raf­lar ara­sın­da, Bol­ca’nın es­ki kız ar­ka­da­şı olan ve da­ha son­ra Ne­dim C. ile ev­le­nen Ay­nur C. se­be­biy­le hu­su­met bu­lun­du­ğu bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT