BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Terk edi­len ge­mi­de 3. de­fa yan­gın çık­tı

Terk edi­len ge­mi­de 3. de­fa yan­gın çık­tı

Hay­dar­pa­şa açık­la­rın­da bek­ler­ken, am­bar­la­rın­da çı­kan yan­gın se­be­biy­le Pen­dik sa­hi­li­ne çe­ki­len Best Li­ne ad­lı ge­mi­de dün üçün­cü de­fa yan­gın çık­tı.Hay­dar­pa­şa açık­la­rın­da bek­ler­ken, am­bar­la­rın­da çı­kan yan­gın se­be­biy­le Pen­dik sa­hi­li­ne çe­ki­len Best Li­ne ad­lı ge­mi­de dün üçün­cü de­fa yan­gın çık­tı. Co­mo­ros Ada­la­rı bay­ra­ğı ta­şı­yan ge­mi­nin am­bar­la­rın­dan du­man­lar yük­se­lir­ken, ge­mi­de mü­ret­te­bat bu­lun­ma­dı­ğı be­lir­til­di. Sön­dür­me ge­mi­le­ri­nin mü­da­ha­le et­me­di­ği ge­mi­den, sa­at­ler­ce du­man­lar yük­sel­di. Ge­mi Pen­dik sa­hi­li­ne çe­kil­dik­ten son­ra kim­se­nin il­gi­len­me­di­ği öğ­re­ni­lir­ken, çı­kan yan­gı­nın se­be­bi araş­tı­rı­lı­yor. Son bir haf­ta­dan be­ri her­gün ge­mi­den du­man­lar yük­sel­di­ği­ni söy­le­yen va­tan­daş­lar, yet­ki­li­le­rin ge­mi­yi Pen­dik açık­la­rın­dan kal­dır­ma­la­rı­nı is­te­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT