BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bizim ha­kem­ler­le problemimiz yok

Bizim ha­kem­ler­le problemimiz yok

Trab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner, ha­kem­ler­den ya­na sı­kın­tı­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­diTrab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner, ha­kem­ler­den ya­na sı­kın­tı­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di Lİ­DER­LİK AŞ­KI­NA Trab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner, Si­vass­por ile oy­na­ya­cak­la­rı maç­tan ga­li­bi­yet­le ay­rı­la­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Li­der­li­ği de­vam et­tir­me­miz için yen­me­miz la­zım. Geç­mi­şi unut­tuk. Kad­ro­muz da Si­vass­por’u ye­ne­cek güç­te” de­di. Ha­kem­ler­le il­gi­li eleş­ti­ri­le­ri de­ğer­len­di­ren Şe­ner, “Ha­kem­ler­den bir der­di­miz yok. Ben­ce yar­dım­cı ha­kem­le­rin eği­tim dü­ze­yi­ni ar­tır­mak da­ha şık olur. Böy­le­ce da­ha az ha­ta olur di­ye dü­şü­nü­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu. “HES GE­LİR SAĞ­LA­YA­CAK” 25 Ka­sım’da Uzun­göl Re­gü­la­tö­rü ve HES Pro­je­si iha­le­si­nin ger­çek­le­şe­ce­ği­ni de ha­tır­la­tan Baş­kan Şe­ner, “Bu iha­le­yi alır­sak Trab­zons­por’a bir ufuk açı­lır. Ye­ni bir pro­je ve ye­ni bir ge­lir kay­na­ğı gün­de­me gel­miş olur. Eko­no­mik ola­rak güç­lü olur­sak li­der­lik­ler, şam­pi­yon­luk­lar, ba­şa­rı­lar da­ha ko­lay ya­ka­la­nır. Trab­zons­por, kü­çük bir ilin bü­yük ta­kı­mı. Bu tip pro­je­le­ri yap­mak mec­bu­ri­ye­ti­miz var. Ya­pa­maz­sak İs­tan­bul ta­kım­la­rı ile ya­rı­şa­ma­yız” de­di. > Gök­men ŞA­HİN-Trab­zon (İHA) Turk­cell Sü­per Lig, 12.Haf­ta ma­çı >> T­RAB­ZON Syl­va ­Ser­kan ­Song E­ge­men ­Ca­le ­Hü­se­yin ­Sel­çuk ­Col­man ­Yat­ta­ra ­Gök­han U­mut Sa­kat: Tol­ga Zen­gin Ce­za­lı: Yok >> ­Sİ­VAS Pet­ko­viç ­Bi­li­ca ­Se­dat (Mu­rat) ­Di­al­lo (İb­ra­him) ­Hay­ret­tin Ab­dur­rah­man ­Se­zer ­Mu­sa ­Tum ­Ba­li­li ­Meh­met Sa­kat: Yok Ce­za­lı: Syl­la S­TAT: H.Av­ni A­ker HA­KEM­LER: Sel­çuk De­re­li, Cem Sat­man, Mu­har­rem Yıl­maz, 4.ha­kem: M.İl­ker Coş­kun SA­AT: 15.00 > ­Lig TV nak­len BOK­SÖR­LE­RE FOR­MA Ak­tü­tün Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu’na te­rö­rist­ler­ce dü­zen­le­nen sal­dı­rı­da ağır ya­ra­la­nan ve bir aya­ğı­nı kay­be­den Ga­zi Bay­ram Yıl­dı­rım ile Bü­yük­ler Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda üçün­cü olan bok­sör­ler Ab­dul­ka­dir Kö­roğ­lu ve Fer­hat Peh­li­van, bo­rdo-ma­vi­li ku­lü­bü zi­ya­ret et­ti. Baş­kan Sad­ri Şe­ner, zi­ya­ret­çi­le­re 61 nu­ma­ra­lı Trab­zons­por for­ma­sı ile maç bi­le­ti he­di­ye et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT