BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DE­NİZ­Lİ HIZ İS­TEDİ

DE­NİZ­Lİ HIZ İS­TEDİ

Be­şik­taş’ın tek­nik pat­ro­nu Mus­ta­fa De­niz­li, Es­ki­şe­hirs­por’u ça­buk top ya­pa­rak yık­ma­yı p­lan­lı­yorBe­şik­taş’ın tek­nik pat­ro­nu Mus­ta­fa De­niz­li, Es­ki­şe­hirs­por’u ça­buk top ya­pa­rak yık­ma­yı p­lan­lı­yor “G.BİR­Lİ­Ğİ’NE OL­DU­ĞU Gİ­Bİ” Mus­ta­fa De­niz­li’nin, Be­şik­taş’ın ba­şın­da çık­tı­ğı ilk maç olan G.Bir­li­ği dep­las­ma­nın­da, özel­lik­le ilk ya­rı­da oy­nat­tı­ğı fut­bo­lun ta­dı da­mak­lar­da kal­dı. O maç­tan son­ra­ki hiç­bir kar­şı­laş­ma­da bu den­li sü­rat, tek top ve di­ki­ne oyu­nu or­ta­ya ko­ya­ma­yan si­yah-be­yaz­lı­lar­da tec­rü­be­li tek­nik adam da bu du­rum­dan ra­hat­sız. Haf­ta ba­şın­dan be­ri oyun­cu­la­rı­na id­man­lar­da bu­nun uy­gu­la­ma­sı­nı gös­te­ren De­niz­li, uyum sağ­la­ya­ma­yan­la­rı da sert bir bi­çim­de uyar­dı. Sa­ha için­de yap­tı­ğı mi­ni top­lan­tı­lar­da De­niz­li’nin, “Siz­den üç pas­la ra­kip ce­za sa­ha­sı­na in­me­ni­zi is­ti­yo­rum” de­di­ği öğ­re­nil­di. “KON­TRA­YA DİK­KAT” “Aya­ğa sü­rat­li oy­na­ya­cak­sı­nız, to­pu di­ki­ne ve tek pas­la çı­ka­ra­cak­sı­nız” söz­le­ri­ni sık sık tek­rar­la­yan Mus­ta­fa ho­ca­nın bu­gün­kü maç­ta Es­ki­şe­hirs­por’u bu tür bir fut­bol­la de­vir­me­yi plan­la­dı­ğı ifa­de edil­di. Oyun­cu­la­rı­nı ra­kip ko­nu­sun­da sık sık uya­ran De­niz­li, “Kon­tra­ta­ğa ba­şa­rı­lı çı­kı­yor­lar. Sü­rat­li fut­bol oy­nar­ken bu­na da çok dik­kat et­me­miz ge­re­ki­yor. Ay­rı­ca ka­nat­la­rı da çok iyi kul­lan­ma­mız la­zım. To­pu bek­le­me­yin gi­dip siz alın” de­di­ği be­lir­til­di. Cis­se’yi din­len­dir­me ih­ti­ma­li bu­lu­nan De­niz­li’nin Fran­sız oyun­cu­yu F.Bah­çe ma­çı­na sak­la­ya­bi­le­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor. > Bilgehan Can Turk­cell Sü­per Lig, 12.Haf­ta ma­çı >> ­BE­ŞİK­TAŞ ­Rüş­tü İ. Toraman G.Zan ­Za­po İ. Üzülmez Ek­rem ­Sivok (Cisse) Del­ga­do ­Tel­lo ­Bo­bo ­Nob­re ­Sa­kat: Yok ­Ce­za­lı: Yok >> ES­Kİ­ŞE­HİR I­ve­sa ­Sez­gin ­Vuc­ka ­Tay­fun ­Mu­rat ­Bü­lent Er­tuğ­rul ­Ser­dar ­Bü­lent Ko­ca­bey ­Pol­jak An­der­son ­Yo­u­la Sa­kat: Yok Ce­za­lı: Yok S­TAT: İ­nö­nü HA­KEM­LER: Hü­se­yin Gö­çek, Ba­hat­tin Du­ran, Mu­rat Şa­hin, 4.ha­kem: Ça­ğa­tay Şa­han SA­AT: 19.00 > ­Lig TV nak­len 12 yıl son­ra Be­şik­taş ile Es­ki­şe­hirs­por, Turk­cell Sü­per Lig’de bu­gün ya­pa­cak­la­rı maç­ta, lig ta­ri­hin­de 12 yıl son­ra kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. İki ta­kım lig­de da­ha ön­ce 22 se­zon­da top­lam 44 maç yap­tı. Be­şik­taş, Es­ki­şe­hirs­por’a ga­li­bi­yet sa­yı­sın­da 19-12, gol sa­yı­sın­da da 52-36 üs­tün­lük ku­rar­ken, iki ekip ara­sın­da­ki 13 maç da be­ra­be­re so­nuç­lan­dı. KAR­TAL TAK­TİK ÇA­LIŞ­TI ­Be­şik­taş’ta Es­ki­şe­hirs­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı dün ak­şam­ki son ça­lış­may­la tamamlandı. Teknik Direktör Mus­ta­fa De­niz­li’nin, ba­sı­na ka­pa­lı olan id­man­da fut­bol­cu­la­ra tak­tik ant­ren­man yap­tır­dı­ğı öğ­re­nil­di. Si­yah-­be­yaz­lı­ futbolcular ça­lış­ma­nın ar­dın­dan kam­pa gir­di. De­niz­li, 18 ki­şi­lik kamp kad­ro­su­na Ser­dar Kur­tu­luş, A­li Tan­do­ğan, Ba­tu­han ve Tu­na’yı al­ma­dı. BEŞİKTAŞ NOTLARI Sa­rı kart ika­zı Be­şik­taş’ın bu­gün ya­pa­ca­ğı Es­ki­şe­hirs­por ma­çı ön­ce­sin­de Mert Nob­re ile Ser­dar Öz­kan, sa­rı kart ce­za­sı sı­nı­rın­da bu­lu­nu­yor. 3’er sa­rı kar­tı bu­lu­nan Nob­re ve Ser­dar Öz­kan, bu­gün­kü maç­ta da sa­rı kart gör­me­le­ri ha­lin­de, ge­le­cek haf­ta­ki F.Bah­çe der­bi­sin­de ce­za­lı du­ru­ma dü­şe­cek. De­niz­li’nin iki oyun­cu­yu bu ko­nu­da ikaz et­ti­ği öğ­re­nil­di. Çar­şı şov ya­pa­cak Be­şik­taş­lı ta­raf­tar­lar bu­gün­kü Es­ki­şe­hirs­por ma­çın­da şov ya­pa­cak. Si­yah-be­yaz­lı tri­bün­le­rin en et­ki­li ta­raf­tar gru­bu Çar­şı’nın dü­zen­le­di­ği kam­pan­yay­la yap­tı­rı­lan çok sa­yı­da bay­rak­la bu­gün­kü maç­ta tri­bün­ler­de renk­li gö­rün­tü­ler oluş­tu­ru­la­cak. Si­yah-be­yaz­lı ta­kım sa­ha­ya çı­kar­ken tri­bün­ler­den çok sa­yı­da kon­fe­ti atı­la­cak. Be­şik­taş­lı ta­raf­tar­lar ye­ni alı­nan da­vul­lar­la co­şa­cak. Çalımbay iddialı Es­ki­şe­hirs­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Rı­za Ça­lım­bay, bu­gün Be­şik­taş kar­şı­sı­na ga­li­bi­ye­ti dü­şü­ne­rek çı­ka­cak­la­rı­nı söy­le­di. “Tür­ki­ye’nin en i­yi kad­ro­su­na sa­hip bir ta­kım­la oy­na­ya­ca­ğız” di­yen Ça­lım­bay “BJK İ­nö­nü S­ta­dı’nın at­mos­fe­ri­ni çok i­yi bi­li­yo­ruz. Çok zor bir maç o­la­cak a­ma hiç­bir za­man ka­fam­da ‘Bir pu­a­na ya­ta­lım’ di­ye bir dü­şün­ce yok” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. Es Es’in has­re­ti İki ta­kım ara­sın­da 3 Ocak 1981 ta­ri­hin­de, bu­gün­kü ran­de­vu­nun ad­re­si BJK İnö­nü Sta­dı’nda ya­pı­lan ma­çı 1-0 ka­za­nan Es­ki­şe­hirs­por, Be­şik­taş’tan da­ha son­ra oy­na­dı­ğı 15 mü­sa­ba­ka­dan da ga­li­bi­yet ala­ma­dı. İki ta­kım ara­sın­da­ki son 15 lig ma­çın­dan 12’si­ni Be­şik­taş ka­za­nır­ken, 3’ü be­ra­be­re bit­ti. Cim­bom’dan Ser­gen’e ret Be­şik­taş fut­bol alt­ya­pı­sın­da an­tre­nör­lük sta­jı­na baş­la­yan si­yah-be­yaz­lı­la­rın es­ki mil­li fut­bol­cu­su Ser­gen Yal­çın, G.Sa­ray’ın jü­bi­le tek­li­fi­ni ka­bul et­me­di­ği­ni söy­le­di. “G.Sa­ray’ın prog­ra­mı yo­ğun. Dev­re ara­sın­da bir Be­şik­taş-G.Sa­ray ma­çı plan­lı­yor­duk ama ka­bul et­me­di­ler. İyi bir ta­kım bul­mam la­zım” di­yen Ser­gen, “Be­şik­taş alt­ya­pı­sın­da bir yıl bo­yun­ca bu staj sü­re­ci­ni ta­mam­la­dık­tan son­ra A kur­su­na gir­mem ge­re­ki­yor. Be­şik­taş A ta­kı­mı için ne za­man ih­ti­yaç du­yu­lur­sa ha­zı­rım. Bu­nu baş­kan­la da ko­nuş­tuk za­ten. Ama bu sü­reç­le­ri geç­mek ge­re­ki­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT