BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tek kay­be­den Fe­ner

Tek kay­be­den Fe­ner

G.Sa­ray ve An­ka­ra ga­li­bi­yet­le­riy­le mo­ral bu­lan F.Bah­çe, Ce­mal Ay­dın‘ın ger­di­ği or­tam­da sı­kın­tı­lı gün­ler ya­şa­yan A.Gü­cü’nün ko­nu­ğu ol­du. Ga­li­bi­yet se­ri­si ya­ka­la­yan kad­ro­dan Se­mih, Ro­ber­to Car­los ve Uğur Baş­kent’te gö­rev ya­pa­maz­ken, Alex‘in ge­ri dö­nü­şü­nün ta­kı­mı na­sıl et­ki­le­ye­ce­ği me­rak ko­nu­suy­du.G.Sa­ray ve An­ka­ra ga­li­bi­yet­le­riy­le mo­ral bu­lan F.Bah­çe, Ce­mal Ay­dın‘ın ger­di­ği or­tam­da sı­kın­tı­lı gün­ler ya­şa­yan A.Gü­cü’nün ko­nu­ğu ol­du. Ga­li­bi­yet se­ri­si ya­ka­la­yan kad­ro­dan Se­mih, Ro­ber­to Car­los ve Uğur Baş­kent’te gö­rev ya­pa­maz­ken, Alex‘in ge­ri dö­nü­şü­nün ta­kı­mı na­sıl et­ki­le­ye­ce­ği me­rak ko­nu­suy­du. 19 Ma­yıs Sta­dı tri­bün­le­ri A.Gü­cü ve F.Bah­çe ta­raf­tar­la­rı­nın Ce­mal Ay­dın aley­hi­ne or­tak te­za­hü­rat­la­rıy­la in­ler­ken Fı­rat Ay­dı­nus baş­la­ma dü­dü­ğü­nü çal­dı. İlk ata­ğı ge­liş­ti­ren F.Bah­çe, De­vid‘in ka­fa vu­ru­şu ile go­le yak­la­şır­ken, İb­ra­him Ege me­şin yu­var­la­ğı çiz­gi­den çı­kar­dı. Bu er­ken po­zis­yo­nun ma­çın kı­rıl­ma nok­ta­sı ola­ca­ğı­nı kim­se dü­şün­me­di sa­nı­rım. *** Ro­ber­to Car­los‘un yok­lu­ğun­da gö­rev ya­pan Ve­der­son, ba­riz ha­ta­lar yap­ma­sa da F.Bah­çe sa­vun­ma­sı­nın ahen­gi­ni bo­zar­ken, Edu‘nun gü­nün­de ol­ma­sı Vol­kan‘ın çok cid­di teh­li­ke­ler­le yüz­leş­me­si­ni ön­le­di. Sağ bek Gök­han‘ın hü­cum­dan sa­vun­ma­ya dö­nüş­te ağır kal­ma­sı Lu­ga­no‘nun sır­tı­na eks­tra yük olur­ken, An­ka­ra for­ve­ti Meh­met Yıl­maz‘ın han­tal­lı­ğı F.Bah­çe de­fan­sı­nı ra­hat­lat­tı. Ara­go­nes‘in da­ha ön­ce Ro­ber­to Car­los-Em­re iki­li­si An­ka­ra’da Ve­der­son-Em­re çif­ti ola­rak sah­ne alır­ken, yi­ne bek­le­ne­ni ver­me­di. Bi­ri­le­ri­nin, Re­al Mad­rid’de­ki Car­los-Zi­da­ne or­ga­ni­zas­yo­nu­nun et­ki­sin­de­ki De­de’yi uyan­dır­ma­sı ge­rek; “Car­los es­ki Car­los de­ğil, Ve­der­son, hiç bi­ri de­ğil, Em­re ile Zi­da­ne ara­sın­da da dağ­lar ka­dar fark var!” Alex‘in ta­kı­ma ge­ri dö­nü­şü­ne ge­lin­ce; kap­ta­nın yok­lu­ğun­da oyun ku­ru­cu gö­re­vi­ni üst­le­nen Dei­vid ar­ka plan­da ka­lın­ca es­ki­si ka­dar kat­kı sağ­la­ya­ma­dı. For­vet hat­tın­da Alex‘in ken­di­si­ne eş­lik ede­ce­ği­ni dü­şü­nen Güi­za ise koş­mak­tan hoş­lan­ma­yan Bre­zil­ya­lı­nın or­ta sa­ha yu­var­la­ğı­nı ken­di­ne mes­ken edin­me­siy­le yal­nız kal­dı. Bü­tün bun­lar yet­mez­miş gi­bi F.Bah­çe­li oyun­cu­lar “aya­ğa ga­ran­ti pas” oy­na­ma sev­da­sıy­la bir­bir­le­ri­ne ya­kın du­rup sa­vun­ma­ya yas­la­nın­ca sa­ha An­ka­ra­gü­cü’ne kal­dı. Sa­vun­ma­da bas­kı gör­me­yen Baş­kent eki­bi, na­dir ge­li­şen F.Bah­çe atak­la­rı­nı kar­şı­la­mak­ta zor­luk çek­me­di, or­ta sa­ha­da gön­lün­ce at oy­nat­tı... Meh­met Yıl­maz ol­ma­say­dı A.Gü­cü ha­yal et­ti­ğin­den faz­la gol po­zis­yo­nu da üre­tir­di. *** So­nuç iti­ba­rıy­la mü­ca­de­le­si gü­zel fut­bol A.Gü­cü’ne 1 pu­an ka­zan­dı­rır­ken, F.Bah­çe’nin yük­se­li­şi kı­sa sür­dü. F.Bah­çe, Por­to ma­çı ön­ce­si bu oyu­nuy­la ka­fa­lar­da so­ru işa­ret­le­ri oluş­tu­rur­ken, Alex‘in “el fre­ni” ol­du­ğu gö­rü­şü­nü sa­vu­nan­lar bu maç iti­ba­rıy­la ak­si gö­rüş­te­ki­le­re üs­tün­lük sağ­la­mış gö­rün­dü. A.Gü­cü Kap­ta­nı Mu­rat Er­do­ğan ma­çın yıl­dı­zı olur­ken, ha­kem Fı­rat Ay­dı­nus “bas­kı”yı eli­nin ter­siy­le itip al­nı­nın akıy­la kar­şı­laş­ma­yı yö­net­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT