BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­lex sev­da­sı!

A­lex sev­da­sı!

F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Ara­go­nes, piş­miş aşa su kat­tı! Alex‘e yer aça­bil­mek için 2 haf­ta­dır ta­kır ta­kır top oy­na­yan ta­kı­mı boz­du. Per­şem­be gün­kü ya­zım­da net bir şe­kil­de söy­le­miş­tim, “Bu ta­kım­da Alex’i ke­se­cek güç kim­se­de yok” di­ye...F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Ara­go­nes, piş­miş aşa su kat­tı! Alex‘e yer aça­bil­mek için 2 haf­ta­dır ta­kır ta­kır top oy­na­yan ta­kı­mı boz­du. Per­şem­be gün­kü ya­zım­da net bir şe­kil­de söy­le­miş­tim, “Bu ta­kım­da Alex’i ke­se­cek güç kim­se­de yok” di­ye... Bre­zil­ya­lı oyun­cu­nun F.Bah­çe’ye ne­ler ka­zan­dır­dı­ğı ma­lum. An­cak ta­kı­mın şu an­da­ki sis­te­min­de Alex‘in ye­ri yok. Ara­go­nes, çok ko­şan, mü­ca­de­le eden, bir­lik­te sa­vun­ma ya­pıp, bir­lik­te hü­cu­ma çı­kan bir ta­kım oluş­tur­ma­ya ça­lı­şı­yor. Alex‘in bu sis­te­me ayak uy­dur­ma­sı ne­re­dey­se im­kan­sız. Ara­go­nes‘in Alex‘i oy­na­ta­bil­me­si için kon­ten­ja­nı do­lu olan ta­kım­dan bir ya­ban­cı­yı kes­me­si ge­re­ki­yor­du. Çö­züm bu­lun­du, Ro­ber­to Car­los ku­lü­be­ye, “dev­şir­me Türk” Ve­der­son da kad­ro­ya alın­dı. Dün F.Bah­çe’nin en kö­tü oyun­cu­su Ve­der­son ol­du. A.Gü­cü­lü Gök­han ve El­ya­sa, onun bu­lun­du­ğu sol ka­na­dı E-5 ka­ra­yo­lu­na çe­vir­di! Sa­kat­lı­ğı bu­lun­ma­yan Uğur Bo­ral‘ın An­ka­ra’ya ne­den gö­tü­rül­me­di­ği­ni doğ­ru­su an­la­ya­ma­dım. Ge­çen haf­ta Es­ki­şe­hir gi­bi güç­lü bir eki­bi evin­de ye­nen A.Gü­cü, çı­kı­şı­nın te­sa­düf ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­di. Or­ta alan­da Mu­rat Er­do­ğan oyu­nu yön­len­di­rir­ken, Ja­ba‘nın be­ce­rik­siz­li­ği ga­li­bi­ye­tin kaç­ma­sın­da en bü­yük et­ken ol­du! “Alex sev­da­sı­na” ta­kı­mı­nı dar­ma­da­ğın eden Ara­go­nes‘in, ma­çı çe­vir­me adı­na yap­tı­ğı oyun­cu de­ği­şik­lik­le­ri tam bir ko­me­diy­di! Av­ru­pa Şam­pi­yo­nu ol­muş bir ho­ca­ya ya­kış­ma­dı. Maç bo­yun­ca hiç­bir şey yap­ma­yan Alex ve Em­re‘ye kar­şı­laş­ma­nın so­nu­na ka­dar ta­ham­mül eden İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı, Sel­çuk‘un ye­ri­ne Ka­zım’ı, Dei­vid‘in ye­ri­ne ise Mal­do­na­do‘yu ala­rak ne ya­pa­ca­ğı­nı “bil­me­di­ği­ni” göz­ler önü­ne ser­di. Ma­çı 9 ya­şın­da­ki oğ­lum Ke­rem’le bir­lik­te sey­ret­tim. O bi­le, “Alex’i ya da Em­re’yi çı­kar­sın. Ye­ri­ne İl­han Par­lak’ı al­sın. Yok­sa gol ata­ma­ya­ca­ğız” de­di. Ni­te­kim de­di­ğin­de de hak­lı çık­tı! 9 ya­şın­da­ki ço­cu­ğun gör­dü­ğü­nü, “gö­re­me­yen” Ara­go­nes‘in des­tek­çi­le­ri, aca­ba bu du­ru­ma ne söy­le­ye­cek­ler? Ma­çın ba­şın­da pu­an kay­be­de­ce­ği bel­li olan F.Bah­çe’nin önün­de çok önem­li bir Şam­pi­yon­lar Li­gi ma­çı var. Uma­rım Por­to ma­çı­na bu kad­roy­la çık­maz­lar. Yok­sa so­nu hüs­ran olur. Son sö­züm A.Gü­cü Baş­ka­nı Ce­mal Ay­dın‘a... Te­le­fon­la ha­kem­le­ri ara­yıp, or­ta­lı­ğı bu­lan­dı­ra­ca­ğı­na, her maç se­ni is­ti­fa­ya da­vet eden ta­raf­tar­lar­la il­gi­len!.. Türk fut­bo­lu, “si­zin ka­fa­da­ki­ler” yü­zün­den bir ar­pa bo­yu iler­le­mi­yor. Çe­kin eli­ni­zi ar­tık!..
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101284
  % 1.14
 • 5.264
  % -0.5
 • 5.9793
  % -0.77
 • 6.8733
  % -0.42
 • 216.759
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT