BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KÖTÜ BİR KOPYA 0-0

KÖTÜ BİR KOPYA 0-0

Gündüz Fenerbah­çe’nin An­ka­ra’da “golsüz be­ra­be­re kal­ma­sı­na ö­ze­nen” Galatasaray da Baş­kent’de An­ka­ras­por‘la ye­ni­şe­me­di



Gündüz Fenerbah­çe’nin An­ka­ra’da “golsüz be­ra­be­re kal­ma­sı­na ö­ze­nen” Galatasaray da Baş­kent’de An­ka­ras­por‘la ye­ni­şe­me­di NE­RE­DEY­SE GOL OLU­YOR­DU F.Bah­çe mağ­du­ru iki zir­ve sev­da­lı­sı Baş­kent’te koz­la­rı­nı pay­laş­tı. Aya­ğa pas­la hız­lı hü­cum ya­pan An­ka­ras­por’da Özer ile Hür­ri­yet’in yok­lu­ğu his­se­di­lir­ken, oyun ku­ru­cu­luk yü­kü Meh­met Ça­kır’a ağır gel­di. G.Sa­ray’da ise Mei­ra ve Ha­kan Bal­ta’dan olu­şan li­be­ro hat­tı sa­vun­ma­yı ra­hat­la­tır­ken, hü­cu­mu ek­sik bı­rak­tı. Ge­nel du­rum böy­le olun­ca her iki ta­kım da po­zis­yon üret­mek­te zor­lan­dı. Mü­ca­de­le or­ta sa­ha­da yo­ğun­la­şır­ken, An­ka­ra’nın gol he­ve­si Ser­vet’in mü­da­ha­le­siy­le kur­sa­ğın­da kal­dı. 6. da­ki­ka­da ka­le­ci Sanc­tis’i ya­tı­rıp sol çap­raz­dan me­şin yu­var­la­ğı ka­le­ye yu­var­la­yan De Nig­ris gol se­vin­ci­ni pay­laş­mak için tri­bün­le­re koş­tu, ama Ser­vet to­pu çiz­gi­den çı­kar­dı. 32’de Ke­well’in ka­fa vu­ru­şu di­rek­te pat­lar­ken, 45 da­ki­ka­da gol se­si çık­ma­dı. AR­DA DUR­DU, G.SA­RAY DA... İkin­ci ya­rı baş­lar­ken skor­dan şi­kâ­yet­çi olan ta­raf An­ka­ra’ydı ki; Ay­kut Ho­ca ön­ce ak­sa­yan Meh­met Ça­kır’ı Bi­lal ile de­ğiş­tir­di, ar­dın­dan da li­be­ro Mu­ham­met’in ye­ri­ne hü­cum­cu Ne­ca’yı sa­ha­ya sür­dü. Hı­zı­nı ar­tı­ran rüz­gâr oyu­nu et­ki­le­me­ye baş­lar­ken, avan­taj esin­tiy­le hız­la­nan ev sa­hi­bin­dey­di. Ke­well’ın ar­zu­su­na Ümit’in eş­lik et­me­me­si, geç­ti­ği­miz haf­ta bü­yük bir şok ya­şa­yan Ar­da’nın tu­tuk­lu­ğu G.Sa­ray’ı gol yol­la­rın­da et­ki­siz kı­lar­ken, Skib­be an­cak 73’te oyu­na mü­da­he­le et­me ih­ti­ya­cı his­set­ti; Em­re’nin ye­ri­ne Non­da’yı ala­rak go­lü dü­şün­dü­ğü­nü gös­ter­di. Son da­ki­ka­lar­da iki ta­kım da çıl­gın­ca go­lü dü­şün­dü ama so­nuç çık­ma­dı. Leo­par ile As­lan be­ra­ber­li­ğe ra­zı ol­du. > Engin KOCABIYIK - ANKARA (İHA) Ye­ni­kent A­SAŞ S­ta­dı, 22 Ka­sım 2008 >> ANKARA 0 ­Se­necky 6,5 Er­han 6,5 E­diz 7 ­Ba­tak 7 U­ğur 6,5 ­Mu­ham­met Ha­ni­fi 6,5 (Ne­ca dk. 65) 6,5 ­Mu­rat To­sun 5,5 A­dem 6,5 T­he­o 7 ­Meh­met Ça­kır 5 (Bi­lal dk. 51) 6 ­De Nig­ris 5,5 (Ko­na­te dk.85) ? Ra­ma­zan ­Risp ­Meh­met Öz­de­mir A­nıl T.D: Ay­kut Ko­ca­man >> G.SARAY 0 ­Sanc­tis 6,5 ­Sab­ri 6 Em­re Aşık 5,5 (Non­da dk. 73) 5 Ser­vet 7 ­Vol­kan 6 ­Me­i­ra 6 ­Ha­kan 6,5 ­Ke­well 6,5 (Ay­dın dk. 80) 5 Ay­han 6 Ar­da 5,5 (Ba­rış dk.87) ? Ü­mit 4,5 Ay­kut ­Ya­ser ­Ser­kan ­Meh­met Gü­ven T.D: Mic­ha­el S­kib­be HA­KEM­LER: Bü­lent Yıl­dı­rım, Gök­han Me­mi­şoğ­lu, Ser­dar Di­ya­din Fobi sürüyor GOLSÜZ İKİNCİ BERABERLİK G.Sa­ray’da da F.Bah­çe’de ol­du­ğu gi­bi dep­las­man kâ­bu­su de­vam e­di­yor. E­vin­de oy­na­dı­ğı 6 lig ma­çın­da 5 ga­li­bi­yet el­de e­den ve ra­kip ka­le­le­re 17 gol bı­ra­kıp, ken­di ağ­la­rın­da 4 gol gö­re­rek üs­tün bir per­for­mans or­ta­ya ko­yan Cim­bom, ay­nı ba­şa­rı­yı dış sa­ha­da gös­te­re­mi­yor. Bu se­zon dep­las­man­da oy­na­dı­ğı 6 kar­şı­laş­ma­dan sa­de­ce lig so­nun­cu­su Ko­ca­e­lis­por kar­şı­sın­da 3 pu­a­na u­la­şa­bi­len sa­rı-­kır­mı­zı­lı­lar, 3 mağ­lu­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik el­de et­ti. Bur­sas­por, Es­ki­şe­hir ve F.Bah­çe’ye ye­ni­len G.Sa­ray, be­ra­be­re kal­dı­ğı ta­kım­lar a­ra­sı­na Kay­se­ris­por’dan son­ra dün de An­ka­ras­por’u ek­le­di. Li­gin en gol­cü ta­kı­mı un­va­nı­na sa­hip o­lan sa­rı-­kır­mı­zı­lı e­kip, Kay­se­ris­por ma­çın­dan son­ra ilk kez bir maç­ta gol a­ta­ma­dı. YILDIRIM YARAMIYOR! G.Sa­ray, ha­kem Bü­lent Yıl­dı­rım’la yi­ne ka­za­na­ma­dı! Sa­rı-­kır­mı­zı­lı e­ki­bin bu se­zon i­kin­ci kez ma­çı­nı yö­ne­ten FI­FA ko­kart­lı Yıl­dı­rım, li­gin 3. haf­ta­sın­da A­li Sa­mi Yen’de­ki 1-1 be­ra­be­re bi­ten An­tal­yas­por ma­çın­da da dü­dük çal­mış­tı. G.Sa­ray, ge­çen se­zon Bü­lent Yıl­dı­rım’ın yö­net­ti­ği 3 lig ma­çın­da da, sa­ha­dan 3 pu­an­la ay­rıl­mış­tı. Ö­te yan­dan i­ki e­ki­bin Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da 30 E­kim’de oy­na­dı­ğı maç­ta Ser­vet i­le gir­di­ği i­ki­li mü­ca­de­le­de el­ma­cık ke­mi­ği kı­rı­lan An­ka­ras­por­lu Ne­ca, dün sa­ha­la­ra dön­dü. 64. da­ki­ka­da o­yu­na gi­ren Por­te­kiz­li fut­bol­cu, ö­zel bir mas­key­le mü­ca­de­le et­ti. F.Bah­çe der­bi­sin­de E­du’nun dar­be­siy­le el­ma­cık ke­mi­ği kı­rı­lan Ser­vet de 2 haf­ta­dır ö­zel mas­key­le oy­nu­yor. > Er­can YIL­DIZ “G.SA­RAY Bİ­ZE NE­FES AL­DIR­MA­DI” An­ka­ras­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ay­kut Ko­ca­man ilk ya­rı G.Sa­ray’ın et­ki­li ol­du­ğu­nu an­cak 2. ya­rı­da ra­kip­le­ri o­yun­dan dü­şün­ce ma­çı ka­za­na­cak po­zis­yon­lar bul­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ko­ca­man, “İlk ya­rı G.Sa­ray bi­ze ne­fes al­dır­ma­dı. Ö­nem­li po­zis­yon­lar da bul­duk. Ka­za­na­bi­lir­dik de a­ma ol­ma­dı. G.Sa­ray kar­şı­sın­da a­lın­mış bir pu­an, bir pu­an­dır” di­ye ko­nuş­tu. “Ra­ki­bi­miz rüz­gar­dı” Skib­be, kar­şı­laş­ma son­ra­sı rüz­gar­dan ya­kın­dı. “En bü­yük ra­ki­bi­miz rüz­gar­dı” di­yen Al­man ça­lış­tı­rı­cı, “Rüz­gar iyi fut­bol oy­na­ma­yı et­ki­le­di. Uzun ge­len top­la­rı kon­trol edip el­de tut­mak çok zor ve bu­nu da ya­pa­ma­dık. Lin­coln’ü, Mi­lan Ba­ros’u, Ha­san Şaş’ı da ara­dık. Bü­tün iyi oyun­cu­la­rı­mı­zı arı­yo­ruz. De Sanc­tis’i gol ye­me­di­ği için teb­rik et­tim” di­ye ko­nuş­tu. Ba­rış “Ha­ta biz­de” 3 ay­lık ara­dan son­ra ilk kez for­ma gi­yen Ba­rış Öz­bek, ha­va­dan oy­na­ya­rak ha­ta yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. Bi­ti­me 5 da­ki­ka ka­la ma­ça gi­ren gur­bet­çi fut­bol­cu, “An­ka­ras­por çok iyi sa­vun­ma yap­tı. Bu­gün rüz­gar da çok­tu. Fa­kat uzun top­lar­la ha­va­dan oy­na­dık, bu bi­zim ha­ta­mız­dı. Oyu­na gi­rer­ken ho­cam ba­na ‘Yer­den oy­na­ma­ya ça­lış’ de­di” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ümit’e gö­rü­cü Ümit Ka­ran’ı Du­ba­i’ye gö­tür­mek is­te­yen me­na­jer­ler, gol­cü fut­bol­cu­yu ya­kın­dan iz­le­mek için dün tri­bün­dey­di. “Bu ko­nu­da bir şey söy­le­ye­mem” di­ye­rek ka­ça­mak ce­vap ve­ren Ümit, “G.Sa­ray ile 1.5 yıl­lık söz­leş­mem var. Ba­na ve ku­lü­be her­han­gi bir res­mi tek­lif yok” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ka­ran maç­la il­gi­li, “Ka­le­ci de­gaj­la­rı di­rekt au­ta git­ti. Şa­ka gi­biy­di” de­di. Ar­da uçak­tan kork­tu Ya­şa­dı­ğı psi­ko­lo­jik ve fi­zik­sel yor­gun­luk se­be­biy­le geç­ti­ği­miz haf­ta fe­na­la­şan Ar­da, uçak kor­ku­su se­be­biy­le İs­tan­bul’a ka­ra yo­luy­la dön­dü. Tüm ül­ke­de et­ki­li olan lo­do­su öne sü­re­rek, yö­ne­ti­ci­ler­le gö­rü­şen Ar­da, “Ara­bay­la dö­ne­bi­lir mi­yim?” di­ye­rek izin is­te­di. “Olur” ce­va­bı­nı alan yıl­dız fut­bol­cu, bir ar­ka­da­şı­nın hu­su­si ara­cıy­la yo­la çık­tı. Gül de iz­le­di Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, kar­şı­laş­ma­yı pro­to­kol tri­bü­nün­den iz­le­di. Sta­da gir­mek üze­re ara­ba­dan inen Gül, İs­tik­lal Mar­şı okun­ma­ya baş­la­yın­ca mil­li marş bi­te­ne ka­dar ha­zı­rol du­ru­mun­da bek­le­di. Gül, son­ra ma­çı Ad­nan Po­lat ile Me­lih Gök­çek’in ara­sın­da ta­kip et­ti. Öte yan­dan PAF Li­gi’nde oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da G.Sa­ray, An­ka­ras­por’u 2-0 yen­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT