BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hakan Şükür mü?

Hakan Şükür mü?

G.Sa­ray’ın, 3-4 sa­at ön­ce An­ka­ra­gü­cü’ne po­zis­yon bul­ma­dan pu­an kay­bet­miş F.Bah­çe’den da­ha fark­lı bir tab­lo çiz­me­si­ni bek­le­yen­ler, ki ben bun­la­rın için­de de­ği­lim, do­ğal ola­rak ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­dı­lar.G.Sa­ray’ın, 3-4 sa­at ön­ce An­ka­ra­gü­cü’ne po­zis­yon bul­ma­dan pu­an kay­bet­miş F.Bah­çe’den da­ha fark­lı bir tab­lo çiz­me­si­ni bek­le­yen­ler, ki ben bun­la­rın için­de de­ği­lim, do­ğal ola­rak ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­dı­lar. Dün ol­du­ğu gi­bi, bu­gün de, ya­rın da ola­bi­le­ce­ği gi­bi, ile­ri ucun­da ti­pik ya da sis­te­me gö­re uç oyun­cu­su ol­ma­yan hiç­bir ta­kım, adı ve şöh­re­ti ne olur­sa ol­sun maç ka­za­na­maz. Ka­za­nır­sa da lo­tar­ya­dan olur. Tam Du­ba­i’lik ol­muş Ümit Ka­ran ve son­ra­dan oyu­na gi­rip, emek­li­li­ği­ni ilan et­ti­ği gö­rü­len Non­da, ya da dün ak­şam ce­za­lı olup An­ka­ra’ya gel­me­yen iki atım­lık ba­ru­tu kal­mış Ba­ros, siz­ce, be­da­va­ya bir yıl da­ha oy­na­ma­sı­na izin ve­ril­me­yen özel­lik­le ge­çen yı­lın son maç­la­rın­da flaş ya­pan Ha­kan Şü­kür‘den ne ka­dar ön­de­dir­ler? Sa­nı­rım en bi­rin­ci Ad­nan‘la, ikin­ci Ad­nan dost­la­rım bu so­ru­mun ce­va­bı­nı Ha­kan Şü­kür aley­hi­ne ve­re­mez­ler. Lin­coln‘süz, ya­ni kon­trol mer­ke­zi ol­ma­yan G.Sa­ray’da bu gö­rev Ay­han‘ın omuz­la­rı­na kon­muş­tu. Ke­well‘la Ar­da‘nın ke­nar gö­rev­le­ri, ne Lin­coln ro­lün­de­ki Ay­han, ne de Ha­kan Bal­ta ile­ri­de top tu­tu­la­ma­dı­ğı için an­cak mü­ca­de­le­ci ola­rak 10 üze­rin­den gö­rev­lik 5 pu­an ala­bil­di­ler. G.Sa­ray’ın sa­vun­ma­sı ta en uç­ta baş­la­yan bu en cid­di olum­suz­lu­ğa rağ­men dik du­ra­bil­di, ayak­ta ka­la­bil­di. Öne doğ­ru top­lu­ca gi­de­me­yen G.Sa­ray’ın en cid­di han­di­ka­bı, ile­ri­de top tu­tu­la­ma­yı­şı olur­ken, sa­vun­ma­ya top­lu­ca dö­nüş­le­ri ida­re eder cins­ten­di. Ya­zı­mı­zın so­nu­na bir id­di­a da­ha ko­ya­lım. Bu uç oyun­cu­la­rıy­la G.Sa­ray Ali Sa­mi Yen gü­rül­tü­sü­nün dı­şın­da mi­de­ye in­di­re­cek ko­lay ra­kip bu­la­maz. Ay­han ve Ar­da bi­rer faz­la ki­şi­lik oy­na­sa­lar da­hi. Son bir so­ru da Skib­be‘ye. Ne­re­dey­se dört ay­dır hiç maç oy­na­ma­mış Ba­rış‘tan son 5 da­ki­ka­da ne bek­le­din, şu­nu bir an­lat­san da ek­sik­le­ri­mi­zi ta­mam­la­sak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT