BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öğ­ret­men­le­re SES u­ya­rı­sı!

Öğ­ret­men­le­re SES u­ya­rı­sı!

Kar­şı­lık bek­le­me­den çok faz­la ça­ba ve emek sarf edi­len bir mes­lek öğ­ret­men­lik...Kar­şı­lık bek­le­me­den çok faz­la ça­ba ve emek sarf edi­len bir mes­lek öğ­ret­men­lik... Bu şart­sız ve sı­nır ta­nı­maz ça­ba be­ra­be­rin­de vü­cut­ta olum­suz yan­sı­ma­la­rı da ge­ti­re­bi­li­yor. Prof. Dr. Le­vent Eri­şen, mes­lek ge­re­ği se­si­ni yo­ğun ola­rak kul­la­nan öğ­ret­men­ler­de sık­lık­la ses kı­sık­lı­ğı, ses tel­le­rin­de ödem, no­dül ve po­lip gi­bi has­ta­lık­la­ra rast­lan­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Bu has­ta­lık­la­rın önü­ne geç­mek için ilk adım ola­rak si­ga­ra­nın bı­ra­kıl­ma­sı ve pa­sif içi­ci­lik söz ko­nu­su ol­du­ğun­dan si­ga­ra içi­len yer­ler­de bu­lun­mak­tan da ka­çı­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­lu­yor. Top­lum­da öğ­ret­men has­ta­lı­ğı ola­rak da anı­lan va­ris ile il­gi­li bil­gi ve­ren Prof. Dr. Ha­ya­ti Öz­kan da, öğ­ret­men­le­ri de­vam­lı ayak­ta dur­ma­ma­la­rı ve­ya ha­re­ket­siz otur­ma­ma­la­rı yö­nün­de uya­rı­yor. Ki­şi­nin de­vam­lı ayak­ta dur­ma ve­ya ha­re­ket­siz ola­rak otur­ma ha­lin­de ise ayak­la­rı­nı mü­zik­le ri­tim tu­tar gi­bi ha­re­ket et­tir­me­si­ni öne­re­rek bu ha­re­ket­le­rin hem va­ri­si hem de top­lar­da­mar­lar­da pıh­tı olu­şu­mu en­gel­le­mek­te et­ki­li ola­ca­ğı be­lir­ti­yor. Prof. Dr. Meh­met Ka­ra­dağ ise; öğ­ret­men­le­rin sık ya­şa­ya­bi­le­ce­ği prob­lem­ler­den so­lu­num yol­la­rın­da ge­li­şen en­fek­si­yon­lar ve aler­ji­ye dik­kat çe­ki­yor. Prof. Ka­ra­dağ şun­la­rı be­lir­ti­yor: “Or­tam­da bu­la­şı­cı bir has­ta­lı­ğı olan ki­şi­nin var­lı­ğı, o ha­va­yı so­lu­yan her­ke­si has­ta­lık açı­sın­dan risk­li ko­nu­ma ge­ti­ri­yor. Özel­lik­le kış ay­la­rın­da okul­lar­da te­nef­füs­ler­de öğ­ren­ci­le­rin üşü­me­me­si için sı­nıf­la­rın ha­va­lan­dı­rıl­ma­ma­sı du­ru­mun­da, kir­li ha­va bü­yük bir teh­dit un­su­ru ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor.” T A V S İ Y E L E R > Sık sık bo­ğaz te­miz­le­me alış­kan­lı­ğı var­sa bu alış­kan­lık­tan vaz­ge­çil­me­li; bu iş­lem su ile ya­pıl­ma­lı... > Ses tel­le­rin­de ku­ru­ma­ya yol aça­bi­len men­tol­lü ne­fes açı­cı, şe­ker ve pas­til­ler­den; ka­fe­in­li, ba­ha­rat­lı ve asit­li yi­ye­cek ve içe­cek­ler­den uzak du­rul­ma­lı. > Ba­zı ilaç­lar ses tel­le­riy­le be­ra­ber bo­ğaz­da da ku­ru­ma­ya sebep ol­du­ğun­dan, ilaç kul­la­nı­mın­dan ön­ce uz­man he­ki­me da­nı­şıl­ma­lı. > Ses tel­le­rin­de ku­ru­ma­ya sebep ola­bi­len bir di­ğer teh­dit un­su­ru olan ku­ru or­tam­lar­da bu­lun­ma­ma­ya özen gös­te­ril­me­li; bu or­tam­lar nem­len­di­ril­me­li. > Dü­zen­li uy­ku­ya özen gös­ter­me­li; gün için­de mecburi ola­rak uzun sü­re ko­nu­şa­rak se­si yo­rul­duy­sa mut­la­ka bir sü­re ko­nuş­ma­ya­rak se­si­ni din­len­dir­me­li­dir... İNCİ “-Ben pek plan prog­ram ya­pa­rak ya­şa­ma­yı se­ven bi­ri sa­yıl­mam... Ge­le­ce­ğin si­ze ne­ler ge­ti­re­ce­ği­ni bi­le­mez­si­niz çün­kü... O yüz­den sa­de­ce o anı ya­şa­ma­yı ve de­ğer­len­dir­me­yi se­vi­yo­rum. ‘Ha­yat siz baş­ka plan­lar ya­par­ken ge­li­şir’ sö­zü­nü çok se­ve­rim...” (...Saa­det Işıl Ak­soy / Oyun­cu) SİZ­DEN GE­LEN­LER RIDVAN MARTİN A­i­le­nin en kü­çük fa­na­ti­ği... Ah­met Se­zer ve Mer­ve A­pak’ın bi­ri­cik ku­ze­ni Rıd­van her­ke­si se­lam­lı­yor... (...Ja­le A­pak’ın al­bü­mü) Tarifiniz (...Der­dah’ın da­mak ta­dı) MU­HAL­LE­Bİ­Lİ KA­DA­YIF MAL­ZE­ME­LER: > 300 gr çiğ ka­da­yıf > 2 ye­mek ka­şı­ğı te­re­yağı > 1 su bar­da­ğı ce­viz > 1 çay bar­da­ğı şe­ker > Mu­hal­le­bi > 1 lit­re süt > 1 su bar­da­ğı toz şe­ker > 2 ye­mek ka­şı­ğı un > 2.5 ye­mek ka­şı­ğı ni­şas­ta > 1 pa­ket va­nil­ya > 2 ye­mek ka­şı­ğı krem şan­ti HA­ZIR­LA­NI­ŞI: Çiğ ka­da­yı­fı in­ce in­ce ke­si­yo­ruz. Ten­ce­re­ye te­re­ya­ğı ko­yup eri­ti­yo­ruz. İçi­ne kıy­dı­ğı­nız ka­da­yıf­la­rı ko­yu­yo­ruz ve kav­rur­ma­ya baş­lı­yo­ruz. Pem­be­le­şin­ce­ye ka­dar ka­vu­ru­yo­ruz içi­ne ce­vi­zi ve şe­ke­ri de ko­yu­yo­ruz. Ocak­tan alıp so­ğu­tu­yo­ruz. Krem şan­ti ha­riç bü­tün mal­ze­me­yi mu­hal­le­bi gi­bi pi­şi­rip so­ğu­tu­yo­ruz. So­ğu­duk­tan son­ra içi­ne krem şan­ti ek­le­yip mik­ser­le ka­rış­tı­rı­yo­ruz. Ka­da­yı­fın ya­rı­sı­nı bü­yük dik­dört­gen bor­ca­ma ko­yup, üze­ri­ne mu­hal­le­bi­yi ya­yı­yo­ruz. Ka­lan ka­da­yı­fı da ko­yu­yo­ruz. Tat­lı­nın püf nok­ta­sı ye­ne­ce­ği gün ya­pıl­ma­sı­dır. Ay­nı gün ya­par­sa­nız ka­da­yıf kı­tır kı­tır, er­te­si gün ya­par­sa­nız bi­raz da­ha yu­mu­şak olur. Afi­yet ol­sun. AHMET GÖKÇE ­Gü­lü­şü dün­ya­la­ra be­del bu ço­cuk 2 ya­şı­na gir­di... Ah­met E­fe’nin do­ğum gü­nü­nü kut­lu­yo­ruz... (...Ne­şe & Re­cep Gök­çe) Şiiriniz (...Hül­ya Kı­zıl’ın sa­tır­la­rı) BEN BİR ÖĞ­RET­ME­NİM ­Ben bir öğ­ret­me­nim, ­Ka­ran­lı­ğı ay­dın­la­tan gü­neş gi­bi, ­Ku­ru­muş a­ğa­ca can ve­ren su, ­De­va­sız has­ta­ya i­laç, U­mut­suz in­san­la­ra u­mut gi­bi... ­Ben bir öğ­ret­me­nim, ­Va­tan has­re­tiy­le ya­nan yü­rek gi­bi, ­Çöl­ler­de a­çan çi­çek, ­Gö­nül­ler­de ye­şe­ren ü­mit, ­Ge­le­ce­ğe şe­kil ve­ren mi­mar gi­bi... ­Ben bir öğ­ret­me­nim, ­Yur­dun dört kö­şe­sin­de ı­şık, ­Va­ta­nı­na mil­le­ti­ne a­şık, ­Dün­ya in­san­la­rıy­la ba­rı­şık ­Sev­gi do­lu, sım­sı­cak bir yü­rek... ­Ben bir öğ­ret­me­nim, ­Ye­ni doğ­muş saf, te­miz bir ço­cuk, ­Köy pı­nar­la­rın­dan a­kan su o­luk o­luk, ­Dağ­lar­da, te­pe­ler­de ya­par yol­cu­luk ­Tüm zor­luk­la­ra gö­ğüs ge­re­rim... ­Ben bir öğ­ret­me­nim, ­Gök­yü­zün­de­ki Ay gi­bi, Yıl­dız gi­bi, İlk­ba­har­da ye­şe­ren yap­rak, ­Do­ğa­ya can ve­ren top­rak gi­bi­yim. ­Ben bir öğ­ret­me­nim, En u­zak kö­şe­ler­de as­ker, ­Va­tan uğ­ru­na can ve­ren er, ­Ge­ce­le­ri ay­dın­la­tan fe­ner gi­bi­yim. (Bey­lik­dü­zü il­çe­si, öğ­ret­men­ler a­ra­sı şi­ir ya­rış­ma­sı bi­rin­ci­si) Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT