BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > UG­RAŞ te­ra­pi­siy­le ­ha­ya­ta bağ­lan­dı­lar

UG­RAŞ te­ra­pi­siy­le ­ha­ya­ta bağ­lan­dı­lar

Aş­çı­lık, el sa­nat­la­rı, bil­gi­sa­yar, mu­ha­se­be kurs­la­rı­na ka­tı­lan şi­zof­re­ni has­ta­la­rı sos­yal ha­ya­ta iştirak ediyor, ba­zı­la­rı iş bu­lup ça­lı­şı­yor, oku­la gi­di­yor...Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si­ne bağ­lı Psi­ki­yat­ri Gün­düz Has­ta­ne­si, yurt dı­şın­da pek çok ör­ne­ği bu­lu­nan bir uy­gu­la­ma­ya im­za at­tı. Şi­zof­re­ni has­ta­la­rı­na yö­ne­lik kurs­la­rın dü­zen­len­di­ği has­ta­ne­nin so­rum­lu­su Yrd. Doç. Dr. Bu­ket Ci­nem­re, kro­nik ruh­sal ra­hat­sız­lık­la­rı bu­lu­nan ki­şi­le­rin psi­ko­sos­yal re­ha­bi­li­tas­yo­nu­nu yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, Tür­ki­ye’de bu tip mer­kez sa­yı­sı­nın az­lı­ğı­na dik­ka­ti çek­ti. Bu­ket Ci­nem­re, şöy­le ko­nuş­tu: “Bu uy­gu­la­ma­ya, ‘uğ­raş te­ra­pi­si’ de­ni­yor. Uğ­raş te­ra­pi­si­ni yurt dı­şın­dan fark­lı ya­pı­yo­ruz. Çün­kü Tür­ki­ye’de uğ­raş te­ra­pis­ti yok. Biz de bu me­se­le­yi Halk Eği­tim Mer­ke­zi ile iş bir­li­ği ya­pa­rak aş­tık. On­lar üc­ret­siz kurs ve­ri­yor. Şi­zof­re­ni has­ta­la­rı­na yö­ne­lik İn­gi­liz­ce, bil­gi­sa­yar, mu­ha­se­be, bil­gi­sa­yar­lı mu­ha­se­be, ta­kı ta­sa­rı­mı, el sa­nat­la­rı ve aş­çı­lık-pas­ta­cı­lık dal­la­rın­da kurs­la­rı­mız var.” Yrd. Doç. Dr. Ci­nem­re, bu kurs­lar sa­ye­sin­de şi­zof­re­ni has­ta­la­rı­nın üre­ti­me ka­tıl­ma­la­rı­nı sağ­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Kul­lan­dık­la­rı ilaç­lar­la has­ta­lı­ğın akut dö­ne­mi­ni ge­çi­ren şi­zof­ren­le­rin, içi­ne gir­dik­le­ri ka­ram­sar dö­ne­min aşıl­ma­sın­da bu tip uğ­ra­şı­la­rın önem­li ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ci­nem­re, kurs­lar sa­ye­sin­de has­ta­la­rın sos­yal­leş­tik­le­ri­ni be­lirt­ti. EV­LE­RİN­DEN ÇIK­MI­YOR­LAR­DI!.. Kurs­la­ra ka­tı­la­rak işe gi­ren şi­zof­re­ni has­ta­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu­nu kay­de­den Yrd. Doç. Dr. Ci­nem­re, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Kurs­la­ra ka­tıl­ma­dan ön­ce evin­den hiç çık­ma­yan, bak­ka­la bi­le git­me­yen has­ta­la­rı­mız var­dı. Bu ça­lış­ma baş­la­dık­tan son­ra ken­di ken­di­le­ri­ne yü­rü­ye­rek has­ta­ne­ye ge­le­bi­li­yor­lar. Sos­yal­leş­ti­ler. İşe gi­rip ça­lış­ma­ya, üni­ver­si­te­yi ka­za­nıp oku­ma­ya baş­la­yan has­ta­la­rı­mız var. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de bir has­ta ya­kı­nı, bu­ra­da yü­rüt­tü­ğü­müz ça­lış­ma­yı ‘mi­lat gi­bi’ di­ye ni­te­len­dir­miş­ti. Ben­ce bu kur­sun en iyi an­la­tı­mı da bu.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT