BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­re­ket­siz bir ha­yat ölü­me bi­le sü­rük­lü­yor

Ha­re­ket­siz bir ha­yat ölü­me bi­le sü­rük­lü­yor

İs­veç­li bi­lim adam­la­rı, ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya gö­re asan­sör ve yü­rü­yen mer­di­ven kul­lan­mak­tan vaz­ge­çen­le­rin da­ha zin­de ol­duk­la­rı­nı, bel çev­re­si­nin da­ha dar, vü­cut­la­rın­da­ki yağ ora­nı ve kan ba­sın­cı­nın dü­şük ol­du­ğu­nu be­lir­le­di.İs­veç­li bi­lim adam­la­rı, ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya gö­re asan­sör ve yü­rü­yen mer­di­ven kul­lan­mak­tan vaz­ge­çen­le­rin da­ha zin­de ol­duk­la­rı­nı, bel çev­re­si­nin da­ha dar, vü­cut­la­rın­da­ki yağ ora­nı ve kan ba­sın­cı­nın dü­şük ol­du­ğu­nu be­lir­le­di. Ce­nev­re Üni­ver­si­te­si uz­man­la­rı­na gö­re, bu yol­la ani ölüm­le­rin yüz­de 15’inin önü­ne ge­çi­le­bi­lir. İs­veç­li bi­lim adam­la­rı­nın 69 ki­şi üze­rin­de yap­tık­la­rı araş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı, Av­ru­pa Kar­di­yo­lo­ji Bir­li­ği’nin top­lan­tı­sın­da açık­lan­dı. 69 ka­tı­lım­cı­nın, araş­tır­ma­ya da­hil ol­ma­dan ön­ce­ki ha­yat­la­rın­da haf­ta­da en faz­la 2 sa­at eg­zer­siz ya da spor yap­tık­la­rı, gün­de 10 kat­tan faz­la­sı­nı yü­rü­ye­rek çık­ma­dık­la­rı ve ge­nel­lik­le ha­re­ket­siz ol­duk­la­rı be­lir­til­di. ÇARPICI SO­NUÇ­LAR 12 haf­ta sü­ren araş­tır­ma­da, üni­ver­si­te ça­lı­şan­la­rın­dan olu­şan gö­nül­lü­ler­den, iş­tey­ken asan­sör ye­ri­ne mer­di­ven kul­lan­ma­la­rı is­ten­di. Bu sü­re zar­fın­da de­nek­le­rin inip çık­tık­la­rı kat sa­yı­sı, gün­de or­ta­la­ma 5’ten 23’e çık­tı. 3 ayın so­nun­da ya­pı­lan test­ler­de, de­nek­le­rin ak­ci­ğer ka­pa­si­te­le­ri, kan ba­sınç­la­rı ve ko­les­te­rol de­ğer­le­ri­nin çok da­ha iyi ol­du­ğu be­lir­len­di. Ay­rı­ca ki­lo­la­rı­nın, vü­cut­la­rın­da­ki yağ ora­nı ve bel çev­re­si ge­niş­li­ği­nin de düş­tü­ğü or­ta­ya çık­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT