BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ken­dir­ci­le­rin mü­ca­de­le­si!

Ken­dir­ci­le­rin mü­ca­de­le­si!

Ga­zi­an­tep’te ma­ğa­ra­lar­da sı­fır de­re­ce­de ça­lı­şa­rak ek­mek pa­ra­sı ka­za­nan ve mes­lek­le­ri­ni sür­dü­ren ken­dir­ci­ler, ge­li­şen tek­no­lo­ji­ye kar­şı ayak­ta dur­ma­ya ça­lı­şı­yor.Ga­zi­an­tep’te ma­ğa­ra­lar­da sı­fır de­re­ce­de ça­lı­şa­rak ek­mek pa­ra­sı ka­za­nan ve mes­lek­le­ri­ni sür­dü­ren ken­dir­ci­ler, ge­li­şen tek­no­lo­ji­ye kar­şı ayak­ta dur­ma­ya ça­lı­şı­yor. Nem se­vi­ye­si­nin yük­sek ol­du­ğu yer al­tı ma­ğa­ra­la­rın­da uzun emek ve uğ­raş son­ra­sın­da il­mek il­mek iş­le­nen, en in­ce ken­dir ipi­nin bi­le ton­lar­ca ağır­lı­ğa kar­şı da­ya­nık­lı ve uzun ömür­lü ol­ma­sı, ken­dir­ci­li­ğin en önem­li özel­li­ği ola­rak bi­li­ni­yor. Çı­rak­lık ge­le­ne­ği her mes­lek da­lın­da ol­du­ğu gi­bi bu mes­lek da­lın­da da hâ­lâ il­gi gö­rü­yor. Ga­zi­an­tep’te, Şeh­re­küs­tü, Kı­lın­çoğ­lu, Del­bes ve bir­çok ki­şi­nin yal­nız ba­şı­na gir­me­ye bi­le çe­kin­di­ği me­zar­lık; şe­hir­de ken­dir­ci­ler için iş ye­ri ol­du. MA­ĞA­RA UY­GUN OR­TAM “Su­lu­ma­ğa­ra” di­ye bi­li­nen yer­de uzun yıl­lar ken­dir­ci­lik ve bü­küm iş­le­ri yap­tı­ğı­nı söy­le­yen Ca­fer Ata­lar, ima­lat için da­ha el­ve­riş­li ve ki­ra be­del­le­ri­nin ucuz ol­ma­sı se­be­biy­le iş ye­ri ola­rak ma­ğa­ra­la­rı ter­cih et­tik­le­ri­ni söy­le­di. Ay­rı­ca ne­me du­yu­lan ih­ti­yaç se­be­biy­le ma­ğa­ra­la­ra sı­ğın­mak zo­run­da kal­dık­la­rı­nı söy­le­yen Ata­lar, kent­te ha­len 20-25 do­la­yın­da­ki ken­dir­ci­nin, kent içi ve çev­re­sin­de bu­lu­nan ma­ğa­ra­lar­da, iş­çi­le­riy­le bir­lik­te gün bo­yu ça­lı­şıp teks­til iş­let­me­le­rin­den sa­tın al­dık­la­rı atık ip­lik­le­ri ken­di­re dö­nüş­tür­dük­le­ri­ni be­lirt­ti. Us­ta­lar, yük­le­ri­ni ken­dir­le bağ­la­yan kam­yon­cu­lar ve top­tan­cı­lar sa­ye­sin­de iş­le­ri­ni açık tu­ta­bil­dik­le­ri­ni ifa­de et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92959
  % 0.27
 • 5.4627
  % -0.38
 • 6.1556
  % -0.56
 • 7.087
  % -0.15
 • 210.501
  % -0.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT