BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gazze’de felaket

Gazze’de felaket

Gaz­ze, Fi­lis­ti­n’­in gü­ney ba­tı­sın­da, Ak­de­ni­z’­den 4 km içer­de 400 bin nü­fus­lu bir şe­hir. 634’de Müs­lü­man­lar ta­ra­fın­dan fet­he­dil­di. İmam Şa­fi­i haz­ret­le­ri 767’de bu­ra­da dün­ya­ya gel­di.Gaz­ze, Fi­lis­ti­n’­in gü­ney ba­tı­sın­da, Ak­de­ni­z’­den 4 km içer­de 400 bin nü­fus­lu bir şe­hir. 634’de Müs­lü­man­lar ta­ra­fın­dan fet­he­dil­di. İmam Şa­fi­i haz­ret­le­ri 767’de bu­ra­da dün­ya­ya gel­di. 1149’da haç­lı iş­ga­li­ne uğ­ra­dı.1187’de Bü­yük İs­lam hü­küm­da­rı Se­la­had­di­ni Ey­yu­bi, iş­ga­le son ver­di. Ey­yu­bi ida­re­si­ni Mem­luk­lu­lar, onu da 1517’de Ya­vuz Sul­tan Se­li­m’­in fet­hiy­le Os­man­lı ida­re­si ta­kip et­ti. 400 yıl ay­nı ek­me­ği pay­laş­tık. I. Dün­ya Har­bin­de bu­ra­da İn­gi­liz iş­gal­ci­ler­le 3 mu­ha­re­be yap­tık. Ça­nak­ka­le­’de ol­du­ğu gi­bi An­zak­lar /Avus­tral­ya­lı­lar­la Ye­ni Ze­lan­da­lı­lar/ Ki­mi Hin­du, ki­mi yam­yam ki­mi bil­me ne be­la, İn­gi­liz­le­re yar­dı­ma gel­miş­ti. Harp­ler­den iki­si­ni ka­za­na­bil­dik. Böl­ge 1917’de İn­gi­liz sö­mür­ge­si ol­du. 1948’de İs­ra­il’­in ku­rul­ma­sın­dan son­ra Gaz­ze Mı­sı­r’­da kal­dı. 1967’de­ki 6 Gün Sa­vaş­la­rın­da ise İs­ra­il iş­ga­li­ne gir­di. 1993 Ta­rih­li Os­lo and­laş­ma­sı ge­re­ği 1994’te Fi­lis­tin özerk yö­ne­ti­mi­ne bı­ra­kıl­dı. 28 Ey­lül 2000’de El Ak­sa in­ti­fa­da­sın­dan be­ri İs­ra­il ta­ra­fın­dan za­man za­man bom­ba­lan­mak­ta. Dün­ya­ya açı­lan tek ha­va ka­pı­sı olan Ya­ser Ara­fat Ha­va­ala­nı bu bom­bar­dı­man­lar­la tah­rip edil­di­ği için kul­la­nı­la­maz hal­de. Gaz­ze, an­cak İs­ra­il ve Mı­sır top­rak­la­rın­dan dün­ya ile ir­ti­bat ku­ra­bi­li­yor. Ha­va ve de­niz ya­sak. İs­ra­il, şim­di bir ke­re da­ha Gaz­ze­’yi am­bar­go al­tı­na al­mış va­zi­yet­te. Fi­lis­tin mer­kez­den za­ten ko­puk şe­hir açık ha­va ha­pis­ha­ne­si gi­bi. Şu fark­la ki mah­ku­ma ye­mek ve ilaç ve­ri­lir. İs­ra­il’­in ge­rek­çe­si bu­ra­dan ken­di top­rak­la­rı­na ro­ket atıl­ma­sı. Bu yüz­den bir sü­re­dir yi­ne ce­za uy­gu­lu­yor. Gün­de iki sa­at elek­trik ver­mek­te. Fı­rın­lar da­hil hiç­bir şey ça­lış­mı­yor. Has­ta­ne­ler­de ame­li­yat­lar ya­pı­la­mı­yor. Gaz­ze­li, aç, ilaç­sız ve kim­se­siz. Se­si­ni du­yan yok. Fi­lis­tin­li, Gaz­ze­li bir bay­ra­ma da­ha ber­bat şart­lar­da gir­mek­te. Bu ni­ye böy­le? Böl­ge bil­me­ce­ye dön­müş va­zi­yet­te. Kim ki­me doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı dost ya­hut düş­man an­la­mak hay­li zor. Her şey kar­ma­ka­rı­şık. Ha­mas, ik­ti­dar­da. El Fe­tih Ha­ma­s’­ı ta­nı­mı­yor. İki Fi­lis­tin­li grup dö­nem dö­nem bir­bi­ri­nin gırt­la­ğı­nı sık­mak­ta. Ba­tı Cum­hur­baş­ka­nı Mah­mud Ab­ba­s’­ı mu­ha­tap ka­bul et­mek­te. 1917-2007 Gaz­ze, Ra­mal­lah..Fi­lis­tin, hu­zu­ra, in­san­ca ha­ya­ta has­ret. Em­per­ya­list­ler­le em­rin­de­ki­ler gel­di, sö­mür­dü ve ih­ti­laf­lar eke­rek sa­vu­şup git­ti­ler. Bu­ra­lar­da hu­zu­ru tek­rar ye­şer­te­cek olan Türk­ler­dir. Akıl, man­tık, şart­lar Arap ve Ya­hu­di­’nin yan ya­na ya­şa­ma­sı­nı em­re­di­yor. Fi­lis­tin­li Ara­bı ma­kul, Ya­hu­di­’yi in­saf­lı ol­ma­ya zor­la­ya­cak An­ka­ra­’dır. Ne Ya­hu­di ço­cuk ro­ket­ten ve ne de Fi­lis­tin­li ço­cuk kur­şun­dan öl­sün. O Fi­lis­tin­li ki bir ço­ğu esa­ret gi­bi se­bep­ler­le ora­lar­da kal­mış Os­man­lı as­ke­ri­nin ço­cu­ğu. An­ka­ra, ön­ce Ha­ma­s’­la El Fe­ti­h’­i son­ra da Ya­hu­di­’y­le Ara­b’­ı ba­rış­tır­ma­lı­dır. Gaz­ze­li mağ­dur ka­dın göz ya­şı dö­ker­ken, ora bir fe­la­ke­ti ya­şar­ken 1.5 Mil­yar Müs­lü­man bay­ram ya­pa­maz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT