BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İ­pek Yo­lu geç­mi­şini a­rı­yor

İ­pek Yo­lu geç­mi­şini a­rı­yor

A­sır­lar­ca Do­ğu­nun ih­ti­şa­mı­nı Ba­tı­ya ta­şı­yan ta­rihî İ­pek Yo­lu’nun Dün­ya Mi­ra­sı Lis­te­si’ne da­hil e­dil­me­si i­çin ya­pı­lan ça­lış­ma­lar 1990’lı yıl­lar­dan be­ri sü­rü­yor.> M.Kurt­bay Önür kurt­bay.onur@tg.com.tr Türk, Hint, Arap, İran, Yu­nan ve Ba­tı me­de­ni­yet­le­ri ara­sın­da 3 bin yıl et­ki­le­şim sağ­la­yan İpek Yo­lu’nun kül­tü­rel ola­rak can­lan­dı­rıl­ma­sı­na ça­lı­şı­lı­yor. Çin’den baş­la­yıp Ana­do­lu üze­rin­den Av­ru­pa’ya uza­nan ta­ri­hi İpek Yo­lu, ‘kül­tür yo­lu’ ola­ca­ğı gün­le­ri bek­li­yor. Ta­ri­hi ti­ca­ret yo­lu­nun kül­tür mi­ra­sı­na da­hil edil­me­si için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ça­lış­ma­lar hak­kın­da fi­kir yü­rü­ten bi­lim adam­la­rı­nın, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tür­ki­yat Araş­tırma­la­rı Ens­ti­tü­sü ta­ra­fın­dan geç­ti­ği­miz yıl dü­zen­le­nen sem­poz­yum­da sun­du­ğu bil­di­ri­le­ri bir ara­ya ge­ti­ril­di. Ötü­ken Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan neş­re­di­len, “Dün­den Bu­gü­ne İpek Yo­lu Bek­len­ti­ler ve Ger­çek­ler” ad­lı ça­lış­ma­da As­ya’yı Av­ru­pa’ya ve Af­ri­ka’ya bağ­la­yan İpek Yo­lu’nun Türk dün­ya­sın­da­ki yeri ele alın­dı. 3 bin yıl­dan be­ri Do­ğu­nun kül­tür ve ih­ti­şa­mı­nı Ba­tı­ya ta­şı­yan İpek Yo­lu’nun Ana­do­lu’ya bı­rak­tı­ğı bir­çok iz bu­lu­nu­yor. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın, ta­ri­hi ti­ca­ret yo­lu­nun can­lan­ma­sı için “Mo­la Nok­ta­sı” ola­rak be­lir­le­di­ği 11 ker­van­sa­ra­yın tu­rizm amaç­lı hiz­met ver­me­si için ça­lış­ma­la­rı bu­lu­nu­yor. Bu mak­sat­la Ak­sa­ray’da­ki Sul­tan Ha­nı, Ağ­zı­ka­ra Han ve Alay Ha­nı; Ür­güp’te­ki Sa­ru­han; Alan­ya’da­ki Ala­ra Ha­nı ve Şa­rap­sa Ha­nı; De­niz­li’de­ki Ak­han ve Çar­dak Ha­nı; Bur­dur’da­ki Su­zuz Han ve İn­cir Ha­nı ile Ma­lat­ya’da­ki Si­lah­tar Mus­ta­fa Pa­şa Ha­nı’nın es­ki ih­ti­şam­la­rı­na ka­vuş­tu­ru­la­rak ko­nak­la­ma­la­ra açıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Ta­ri­hî ti­ca­ret gü­zer­ga­hı hak­kın­da 1987 yı­lın­da ça­lış­ma baş­la­tan UNES­CO ise İpek Yo­lu’nu “Dün­ya Mi­ra­sı Lis­te­si”ne al­ma­ya ça­lı­şı­yor. UNES­CO, yo­lun bü­tün dün­ya­ya ta­nı­tıl­ma­sı için Çin, Kır­gı­zis­tan, Ka­za­kis­tan, Ta­ci­kis­tan, Af­ga­nis­tan, Tür­ki­ye ve İran gi­bi ül­ke­ler­de İpek Yo­lu üze­rin­de­ki ta­ri­hi eser­le­rin res­to­ras­yo­nu ve kül­tü­rel de­ğer­le­rin or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı için iş bir­li­ği şek­li­ni ve ça­lış­ma me­ka­niz­ma­sı­nı top­lan­tı­lar­la tar­tış­ma­ya açı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT