BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ok­mey­da­nı “men­zil taş­la­rı” kur­ta­rıl­ma­lı

Ok­mey­da­nı “men­zil taş­la­rı” kur­ta­rıl­ma­lı

Okmey­da­nı İs­tan­bul’da, üze­rin­de 6 ma­hal­le ku­ru­lu ge­niş bir ala­nın adı­dır. Fa­tih Sul­tan Meh­met ta­ra­fın­dan ok­çu­luk eği­ti­mi ve gü­reş an­tren­man­la­rı için tah­sis, ya­ni vak­fe­dil­miş­tir. Ok­çu­luk eği­tim­le­ri ya­nın­da ok atış ya­rış­ma­la­rı da ya­pı­lır­dı.Okmey­da­nı İs­tan­bul’da, üze­rin­de 6 ma­hal­le ku­ru­lu ge­niş bir ala­nın adı­dır. Fa­tih Sul­tan Meh­met ta­ra­fın­dan ok­çu­luk eği­ti­mi ve gü­reş an­tren­man­la­rı için tah­sis, ya­ni vak­fe­dil­miş­tir. Ok­çu­luk eği­tim­le­ri ya­nın­da ok atış ya­rış­ma­la­rı da ya­pı­lır­dı. Os­man­lı­nın meş­hur ke­man­keş­le­ri bu­ra­da kab­za kav­ra­mış­lar­dır. Ok atı­şın­da kı­rı­lan re­kor­lar ve pa­di­şah atış­la­rı için, okun düş­tü­ğü ye­re men­zil taş­la­rı di­kil­miş­tir. Bun­la­rın şu an­da el­de ka­lan­la­rı 121 adet­tir. Se­ne­ler ön­ce va­kıf­lar ge­nel mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan tes­cil­le­ri ya­pıl­mış­tır. Tes­cil­li taş­la­rın 50 ka­da­rı da Ku­lak­sız Me­zar­lı­ğı için­de, ya­rı­dan ço­ğu top­rak al­tın­da ola­rak atıl­mış du­rum­da­dır. Ge­rek me­zar­lık­ta­ki ge­rek­se Ok­mey­da­nı sem­ti­nin so­kak ve cad­de ke­nar­la­rın­da her gün araç ka­za­la­rı­na ma­ruz ka­lan di­ğer­ler ta­ri­hî men­zil taş­la­rı­nın he­men kur­ta­rıl­ma­sı çok isa­bet­li olur. Ok­çu­nun atış es­na­sın­da aya­ğı­nı bas­tı­ğı yer­de, ayak ta­şı da olur­du. Bun­lar­dan bir ta­ne bi­le kal­ma­mış. Kül­tür Ba­ka­nı­mız Sa­yın Er­tuğ­rul Gü­nay’dan bek­len­ti­miz; bu taş­la­rı tek tek bu­lun­duk­la­rı yer­den top­la­ta­rak, “Mi­nia­türk” ala­nı­nın bir kö­şe­sin­de zi­ya­ret­çi­le­rin gör­me­si­ne uy­gun bir yer­de ser­gi­len­me­si­dir. Her ta­şın üze­ri­ne de bu­lun­du­ğu esas ye­ri­nin ad­re­si ve ki­min, han­gi rüz­gâr atı­şın­da ya­rı­şır­ken kır­dı­ğı re­kor için­se, o da ya­zıl­ma­lı­dır. Çok mas­raf­lı bir iş de­ğil­dir. Türk as­ke­rî kül­tü­rü­ne çok kat­kı sağ­la­ya­cak­tır. Ya­ban­cı tu­rist­ler için de fev­ka­la­de il­gi çe­ki­ci ola­cak­tır. Ay­na­lı­ka­vak Kas­rı­nın kar­şı­sın­da­ki Fe­tih­te­pe top sa­ha­sı ya­kı­nın­da, 6 met­re bo­yun­da­ki 3’ün­cü Se­lim Ni­şan Men­zil Ta­şı­nı, Be­yoğ­lu Be­le­di­ye­si­nin kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­nı mem­nu­ni­yet­le gör­düm. Bu ça­lış­ma­lar ör­nek teş­kil et­me­li­dir. Keş­ke hep­si­ni kur­ta­ra­bil­sek. Sa­yın ba­ka­nı­mı­zın ic­ra­at­çı­lı­ğın­dan bu­nu bek­li­yo­rum.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT