BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­ği­tim gö­nül­lü­sü vali 400’e yakın okulun yapımına öncülük etti

E­ği­tim gö­nül­lü­sü vali 400’e yakın okulun yapımına öncülük etti

38 yıl ön­ce kay­ma­kam ada­yı ola­rak memuriyete baş­la­yan Zon­gul­da­k ­Va­li­si Er­da­l ­Ata, görev yaptığı şehirlerdeki okullaşmaya destek sağladı1980 yı­lın­da kay­ma­kam a­da­yı o­la­rak me­mu­ri­ye­te baş­la­yan Zon­gul­dak Va­li­si Er­dal A­ta, bu­gü­ne ka­dar 400 ci­va­rın­da o­ku­lun ya­pıl­ma­sı­na ön­cü­lük et­ti. Dev­le­tin im­kan­la­rı dı­şın­da sa­na­yi­ci ve iş a­dam­la­rı­nı o­kul yap­tır­ma­sı i­çin teş­vik e­den Va­li A­ta, gö­rev yap­tı­ğı şe­hir­ler­de­ki o­kul­laş­ma­ya bü­yük des­tek sağ­la­dı. Tür­ki­ye’nin kal­kın­ma­sı ve re­fah dü­ze­yi­nin yük­sel­me­si­nin tek yo­lu­nun da e­ği­tim­den geç­ti­ği­ni söy­le­yen Er­dal A­ta, ge­liş­miş ül­ke­le­rin, ge­liş­miş­lik sü­re­cin­de e­ği­ti­me çok ö­nem ver­me­le­ri­nin mey­ve­le­ri­ni top­la­dı­ğı­na i­şa­ret et­ti. Ya­pı­mı­na ön­cü­lük e­tti­ği o­kul­la­ra a­dı­nın ve­ril­me­si tek­li­fi­ni as­la ka­bul et­me­di­ği­ni be­lir­ten Va­li A­ta, “An­cak, Ri­ze’de ben ay­rıl­dık­tan son­ra 1 o­ku­la is­mi­mi ver­miş­ler. Ben gö­re­vim sı­ra­sın­da bu­na mü­sa­a­de et­mi­yo­rum” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT