BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­san öğ­ret­men EN­GEL ta­nı­mı­yor

Ha­san öğ­ret­men EN­GEL ta­nı­mı­yor

Ra­hat­sız­lı­ğı se­be­biy­le te­ker­lek­li san­dal­ye­ye mah­kum o­lan Ha­san Ka­ra­man, 6 yıl­dır öğretmenlik yapıyor.Bu­gün 24 Ka­sım Öğ­ret­men­ler Gü­nü... Bin­ler­ce i­de­a­list öğ­ret­men ül­ke­nin dört bir ya­nın­da, öğ­ren­ci­le­ri ge­le­ce­ğe ha­zır­lı­yor. Ne te­rör ne de baş­ka bir en­gel on­la­rı yıl­dı­ra­mı­yor. An­tal­ya’da ya­şa­dı­ğı ra­hat­sız­lık se­be­biy­le yü­rü­ye­me­yen ve te­ker­lek­li san­dal­ye­ye ba­ğım­lı ya­şa­yan 28 ya­şın­dak Ha­san Ka­ra­man da ken­di­si­ni öğ­ren­ci­le­ri­ne a­da­yan öğ­ret­men­ler­den. Dö­şe­me­al­tı il­çe­sin­de­ki bir il­köğ­re­tim o­ku­lun­da ma­te­ma­tik öğ­ret­me­ni o­la­rak gö­rev ya­pan Ha­san Ka­ra­man, bü­tün zor­luk­la­ra rağ­men çok sev­di­ği mes­le­ğin­de 6. yı­lı­nı dol­dur­du. Kas do­ku­su­nun kü­çül­me­si şek­lin­de ken­di­ni gös­te­ren müs­kü­ler dist­ro­fi has­ta­lı­ğı­na ya­ka­la­nan Ha­san öğ­ret­men, “Mes­le­ği­mi çok se­vi­yo­rum. Her tür­lü zor­lu­ğa rağ­men ders­ler­de ço­cuk­la­rım­la be­ra­ber ol­mak dün­ya­nın en gü­zel şe­yi” de­di. İ­HA
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT