BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Az­miy­le öğ­ret­men ol­du

Az­miy­le öğ­ret­men ol­du

5 yıl­dır öğ­ret­men ola­rak gö­rev ya­pan Zü­ley­ha Eker, do­ğuş­tan göz tan­si­yo­nu ra­hat­sız­lı­ğı se­be­biy­le gör­me ye­te­ne­ği­ni çok kü­çük yaş­lar­da kay­bet­ti.5 yıl­dır öğ­ret­men ola­rak gö­rev ya­pan Zü­ley­ha Eker, do­ğuş­tan göz tan­si­yo­nu ra­hat­sız­lı­ğı se­be­biy­le gör­me ye­te­ne­ği­ni çok kü­çük yaş­lar­da kay­bet­ti. Ço­cuk yaş­ta gör­me ye­te­ne­ği­ni kay­be­din­ce ai­le­si­nin il­ko­ku­la bi­le gön­der­me­di­ği Eker, il­ko­ku­lu, or­ta­oku­lu ve li­se­yi dı­şar­dan bi­ti­rip öğ­ret­men ol­ma ha­ya­li­ne ka­vuş­tu. Ada­na­’da­ki Oğuz Ka­ğan Kök­sal Gör­me En­gel­li­ler Oku­lu­’n­da Türk­çe öğ­ret­me­ni ola­rak gö­rev ya­pan Zü­ley­ha Eker, az­min elin­den hiç­bir şe­yin kur­tu­la­ma­ya­ca­ğı­nı is­pat­lı­yor. Üni­ver­si­te­yi ya­şıt­la­rın­dan çok geç bi­ti­ren, 28 ya­şın­da dip­lo­ma­sı­nı ala­bi­len Zü­ley­ha Eker, şim­di 38 ya­şın­da. Zü­ley­ha öğ­ret­men, az­min elin­den hiç­bir şe­yin kur­tu­la­ma­ya­ca­ğı­nı ön­ce ai­le­si­ne ispatladığını be­lir­te­rek, “Ai­lem şim­di öğ­ret­men kız­la­rıy­la gu­rur du­yu­yo­r” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT