BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sık ta­yin, eği­ti­mi olum­suz et­ki­li­yor

Sık ta­yin, eği­ti­mi olum­suz et­ki­li­yor

Ata­türk Üni­ver­si­te­si Ka­zım Ka­ra­be­kir Eği­tim Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si Yrd. Doç. Ab­dul­lah Şa­hin ile yük­sek li­sans öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan “E­ği­tim­de Ba­şa­rı­sız­lı­ğa İliş­kin Öğ­ret­men Gö­rüş­le­ri ve Çö­züm Öne­ri­le­ri­” ad­lı araş­tır­ma­da, öğ­ret­men­ler­le yüz yü­ze ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­le eği­tim­de­ki so­run­lar tes­pit edil­me­ye ça­lı­şıl­dıAta­türk Üni­ver­si­te­si Ka­zım Ka­ra­be­kir Eği­tim Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si Yrd. Doç. Ab­dul­lah Şa­hin ile yük­sek li­sans öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan “E­ği­tim­de Ba­şa­rı­sız­lı­ğa İliş­kin Öğ­ret­men Gö­rüş­le­ri ve Çö­züm Öne­ri­le­ri­” ad­lı araş­tır­ma­da, öğ­ret­men­ler­le yüz yü­ze ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­le eği­tim­de­ki so­run­lar tes­pit edil­me­ye ça­lı­şıl­dı. Araş­tır­ma­ya ka­tı­lan kı­dem­le­ri 3 ile 30 yıl ara­sın­da de­ği­şen ve fark­lı yer­ler­de gö­rev ya­pan ilk ve or­ta öğ­re­tim öğ­ret­men­le­ri, öğ­ren­ci­le­rin ya­şa­dı­ğı en önem­li prob­le­min öz gü­ven ek­sik­li­ği ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Öğ­ret­men­ler ay­rı­ca sık sık ta­yin­le yer de­ğiş­tir­me ve ve­li­le­rin ço­cuk­la­rı­nın eği­ti­mi­ne önem ver­me­me­si­ni de eği­tim­de­ki olum­suz­luk­lar ola­rak be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT