BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hay­ret e­di­le­cek kim­se­ler!

Hay­ret e­di­le­cek kim­se­ler!

Haz­re­ti Hı­zır’ın gö­çük al­tın­dan çı­kart­tı­ğı al­tın lev­ha­da şun­lar ya­zı­lı idi: “Ölüm hak iken gü­lüp eğ­le­nen, ka­de­re inan­dı­ğı hal­de üzü­len, rız­ka Al­la­hü teâ­lâ ke­fil iken zah­met­le­re gi­ren, Kı­ya­met­te sor­gu-su­al var­ken gaf­le­te da­lan, fa­ni­li­ği­ni bil­di­ği dün­ya­ya bel bağ­la­yan kim­se­ye na­sıl hay­ret edil­mez?”Haz­re­ti Hı­zır’ın gö­çük al­tın­dan çı­kart­tı­ğı al­tın lev­ha­da şun­lar ya­zı­lı idi: “Ölüm hak iken gü­lüp eğ­le­nen, ka­de­re inan­dı­ğı hal­de üzü­len, rız­ka Al­la­hü teâ­lâ ke­fil iken zah­met­le­re gi­ren, Kı­ya­met­te sor­gu-su­al var­ken gaf­le­te da­lan, fa­ni­li­ği­ni bil­di­ği dün­ya­ya bel bağ­la­yan kim­se­ye na­sıl hay­ret edil­mez?” Bü­yük zat­lar­dan bi­ri, “Es­ki­den biz, git­ti­ği­miz ce­na­ze­ler­de mer­ha­met­ten her­kes hün­gür hün­gür ağ­la­dı­ğı için ce­na­ze sa­hi­bi­nin kim ol­du­ğu­nu ta­nı­ya­maz, ta­zi­ye­de zor­luk çe­ker­dik Hal­bu­ki şim­di me­zar­lık­ta bi­le gü­len­ler olu­yor. Bir gün ken­di­si­nin de öle­ce­ği­ni dü­şün­mü­yor. Bu gaf­le­tin se­be­bi iş­le­nen gü­nah­lar yü­zün­den kal­bin ka­tı­laş­mış ol­ma­sın­dan­dır. Ce­nâ­ze na­ma­zı­nı kıl­dık­tan son­ra, ce­nâ­ze­yi ta­şı­mak hiç ol­maz­sa bir­kaç adım da ol­sa ar­ka­sın­dan yü­rü­mek çok se­vap­tır. Ce­nâ­ze ta­şı­mak­ta ön­ce ön ta­raf­ta, mey­yi­tin sağ ta­ra­fı, sağ omu­za alı­nıp, on adım ta­şı­nır. Son­ra, ar­ka sağ ba­cak ta­ra­fı sağ omuz­da, on adım ta­şı­nır. Son­ra mey­yi­tin sol ta­ra­fı­na, yâ­ni ar­ka­dan ba­kıl­dı­ğı­na gö­re, ta­bu­tun sağ ta­ra­fı­na ge­çip, sol omuz­da, on adım ön­de, on adım ar­ka­da ta­şı­nır. Hep­si kırk adım eder. Ha­dîs-i şe­rîf­te bu­yu­rul­du ki: “Ce­nâ­ze­yi kırk adım ta­şı­ya­nın kırk bü­yük gü­nâ­hı af olur.” Bu bü­yük ni’met­ten mah­rum kal­ma­ma­lı­dır. Dük­kân­da, kah­ve­de olan Müs­lü­man­lar, bir ce­nâ­ze gö­rün­ce, gi­dip hiç ol­maz­sa kırk adım ta­şı­ma­lı ve­ya bi­raz ar­ka­sın­dan yü­rü­me­li, rû­hu­na Fâ­ti­ha ve du­â oku­ma­lı­dır. Ce­nâ­ze­yi gö­rün­ce, ol­du­ğu yer­de ona kar­şı di­ki­lip bek­le­mek gü­nâh­tır. Ce­nâ­ze­yi ta­şı­dık­tan son­ra, ar­ka­sın­dan yü­rü­me­li­dir. Süf­yân-ı Sev­rî haz­ret­le­ri ölüm za­ma­nın­da ağ­la­yın­ca de­di­ler ki: “- Al­la­hü te­âlâ­nın af­fı­nın se­nin gü­na­hın­dan bü­yük ol­du­ğu­nu bil­mez mi­sin?” Bun­la­ra şöy­le ce­vap ver­di: “Îman­la öle­ce­ği­mi bil­sem, dağ­lar ka­dar gü­na­hım ol­sa yi­ne kork­mam.” Gen­cin bi­ri mü­bâ­rek bir zâ­ta, “Efen­dim, son ne­fes­te Al­lah di­ye­rek öle­bil­mem için ba­na du­â eder mi­si­niz?” de­di. O zât da, “Pe­ki oğ­lum, son ne­fes ne za­man” der. Genç “Efen­dim, ben ne bi­le­yim, son ne­fes şim­di de olur, son­ra da ola­bi­lir” di­ye ce­vap ve­rir. O zât da, “Ev­lâ­dım, o za­man şim­di­den Al­lah de­me­ye baş­la” bu­yu­rur. Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
Kapat
KAPAT