BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Muş’tan Cid­de’ye hac seferi

Muş’tan Cid­de’ye hac seferi

Muş’tan Suu­di Ara­bis­tan’ın Cid­de ken­ti­ne ha­cı aday­la­rı­na özel ola­rak doğ­ru­dan uçak se­fer­le­ri­nin baş­la­ma­sıy­la, kut­sal top­rak­la­ra gi­de­cek ilk ka­fi­le tö­ren­le uğur­lan­dı.Muş’tan Suu­di Ara­bis­tan’ın Cid­de ken­ti­ne ha­cı aday­la­rı­na özel ola­rak doğ­ru­dan uçak se­fer­le­ri­nin baş­la­ma­sıy­la, kut­sal top­rak­la­ra gi­de­cek ilk ka­fi­le tö­ren­le uğur­lan­dı. Muş Va­li­si Er­do­ğan Bek­taş, Muş Ha­va­ala­nı’nda­ki tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, ken­tin bir il­ki ya­şa­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Va­tan­daş­la­rın ilk de­fa Muş’tan Türk Ha­va Yol­la­rı’nın ha­cı aday­la­rı için özel dü­zen­le­di­ği doğ­ru­dan se­fer­le kut­sal top­rak­la­ra gi­de­ce­ği­ni ifa­de eden Bek­taş, “Cid­de’den ge­len uçak, Muş Ha­va­ala­nı’na in­di. Uçak ha­cı aday­la­rı­mı­zı ala­rak tek­rar Cid­de’ye gi­de­cek. Bu im­kan bir ilk­tir. Ge­le­cek­te bu im­ka­nın da­ha da iler­le­me­si­ni te­men­ni edi­yo­ruz” de­di. Müf­tü Dur­sun Ali Şe­ker ise Muş’tan bu yıl 800 ki­şi­nin kut­sal top­rak­la­rı zi­ya­ret ede­ce­ği­ni kay­det­ti. Tö­re­nin ar­dın­dan, ha­va­ala­nı­na ge­len va­tan­daş­lar, kut­sal top­rak­la­ra gi­de­cek ya­kın­la­rı­nı uğur­la­dı. Bu sı­ra­da ba­zı ha­cı aday­la­rı ile ya­kın­la­rı­nın göz­yaş­la­rı­na ha­kim ola­ma­dı­ğı gö­rül­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT