BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Lö­se­mi­li A­nıl has­ta­lı­ğı at­lat­tı

Lö­se­mi­li A­nıl has­ta­lı­ğı at­lat­tı

Kas­ta­mo­nu’nun Taş­köp­rü il­çe­sin­de lö­se­mi has­ta­lı­ğı­na ya­ka­la­nan 11 ya­şın­da­ki Anıl Ay, ar­ka­daş­la­rı­nın baş­lat­tı­ğı yar­dım kam­pan­ya­sı sa­ye­sin­de has­ta­lı­ğı­nı ye­ne­rek ha­ya­ta ye­ni­den tu­tun­du.Kas­ta­mo­nu’nun Taş­köp­rü il­çe­sin­de lö­se­mi has­ta­lı­ğı­na ya­ka­la­nan 11 ya­şın­da­ki Anıl Ay, ar­ka­daş­la­rı­nın baş­lat­tı­ğı yar­dım kam­pan­ya­sı sa­ye­sin­de has­ta­lı­ğı­nı ye­ne­rek ha­ya­ta ye­ni­den tu­tun­du. 6 ay ev­vel öğ­ret­me­ni­nin en­se­sin­de şiş­kin­lik gör­me­si üze­ri­ne has­ta­ne­ye götürülen Anıl’a lö­se­mi teş­hi­si ko­nul­du. Anıl’ın ha­ya­tı bun­dan son­ra Taş­köp­rü ile İs­tan­bul ara­sın­da me­kik do­ku­ya­rak geç­ti. Sı­nıf ar­ka­daş­la­rı, ai­le­nin mad­di du­ru­mu­nun ye­ter­siz­li­ği­ni göz önün­de bu­lun­du­ra­rak te­da­vi için yar­dım kam­pan­ya­sı baş­lat­tı. Res­mi da­ire­le­ri ve es­na­fı ge­ze­rek ar­ka­daş­la­rı için yar­dım top­la­yan öğ­ren­ci­le­rin ça­ba­sı­na en bü­yük des­tek Taş­köp­rü Kay­ma­kamı Ay­han Kart­lı’dan gel­di. Kam­pan­ya­nın ül­ke ge­ne­li­ne ya­yıl­ma­sı­na yar­dım­cı olan Kart­lı’nın bu ça­ba­sı so­nu­cu Anıl’ın ai­le­si için ban­ka­da he­sap aç­tı­rıl­dı. Ge­len yar­dım­lar­la Anıl’ın te­da­vi­si­ni sür­dü­ren ai­le­si dok­tor­la­rı­nın her de­dik­le­ri­ni har­fi­yen uy­gu­la­dı. Yak­la­şık 6 ay İs­tan­bul’da te­da­vi gö­ren Anıl, du­ru­mu­nun iyi­ye git­me­si so­nu­cu ai­le­siy­le bir­lik­te Taş­köp­rü’ye dön­dü. Ba­ba Te­kin Ay, ge­çen yıl şu­bat ayın­dan son­ra baş­la­yan has­ta­lı­ğı­nın ar­dın­dan çok zor gün­ler ge­çir­dik­le­ri­ni ve özel­lik­le mil­li eği­tim ca­mi­ası ve Anıl’ın ar­ka­daş­la­rı­nın yap­tık­la­rı yar­dım­la­rın ken­di­le­ri­ne bü­yük güç ver­di­ği­ni söy­le­di. Ar­ka­daş­la­rı­nı ve oku­lu­nu çok öz­le­di­ği­ni be­lir­ten Anıl ise bir an ön­ce iyi­le­şip okul­da­ki ar­ka­daş­la­rı­na ka­vuş­mak istediğini söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT