BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­riTe­mel’in ye­ri Te­mel’in yol­da yü­rür­ken tek­me at­tı­ğı şi­şe­den; meş­hur cin çık­mış; Ara­la­rın­da ge­çen di­ya­lo­ğu da­ha son­ra Dur­sun’a an­lat­mış; “-Dün kar­şı­ma bir cin çık­tı... ‘Sa­na çok gü­zel bir ha­nım, ya da müt­hiş bir ha­fı­za ve­re­ce­ğim’ de­di...” -Ee­e... Han­gi­si­ni seç­tin?... “-Val­la ha­tır­la­mı­yo­rum...” İtiraf Reyonu... (...isim: ce­o ...şe­hir is­tan­bul ...yaş: yir­mi­dört) Yıl­lar ön­ce de­de­mi dok­to­ra gö­tür­müş­tük... Dok­tor, ul­tra­son çe­ki­le­ce­ği için, “Kar­nı­nız aç mı tok mu” di­ye sor­du... De­de­min ce­va­bı skan­dal­dı; “-Sağ ol ev­la­dım, sa­bah bö­rek ye­miş­tik, bir şey is­te­mem...” (omer.soz­tu­tan@tg.com.tr - iti­raf edin, re­zil ede­lim...) Tuzaktan Kumanda (...STAR - Des­ti İz­di­vaç) KA­DIN: 40 ya­şın­da­yım ama 38-43 yaş­la­rı ara­sın­da dok­tor ya da elek­tro­nik mü­hen­di­si eş arı­yo­rum... ES­RA EROL: Ne­den 38-43 ?... KA­DIN: Çün­kü ben genç gös­te­ri­yo­rum, o yüz­den genç is­ti­yo­rum... ES­RA EROL: Pe­ki ne­den dok­tor ya da elek­tro­nik mü­hen­di­si?... KA­DIN: Çün­kü da­ha asos­yal olu­yor­lar... Gö­zü dı­şa­rı­da ol­maz on­la­rın... Ayaküstü... Kü­re­sel kriz si­ne­ma sek­tö­rü­nü de vur­muş... Me­se­la di­zi­ler oyun­cu azal­ta­cak­mış... Bu­gün ikin­ci­si çe­ki­le­cek ol­sa, 300 Spar­ta­lı 20 ki­şiy­le çe­ki­le­cek du­rum­da... Öy­le es­ki­si gi­bi aşi­ret di­zi­le­ri lüks ar­tık... Ye­ni mo­da, “Is­sız Adam...” te­be­şir to­zu “-Bil­gin­le­rin ay­dın­la­ta­ma­dı­ğı top­lum­la­rı şar­la­tan­lar al­da­tır...” (...Con­dor­cet) bir film diyaloğu! “-Eğer sev­di­ği­miz ki­şi­ler biz­ler­den ça­lın­mış­sa, on­la­rı uzun ya­şat­ma­nın yo­lu, on­la­rı sev­mek­ten as­la vaz­geç­me­mek­tir... Bi­na­lar ya­nar, in­san­lar ölür ama ger­çek aşk ölüm­süz­dür...” (...The Crow fil­min­den) Kâbus geri döndü Ga­ze­te­miz sağ ol­sun kâ­bus ge­ri dön­dü di­ye baş­lık at­mış... ­Fe­ner yi­ne dep­las­man­da ka­za­na­ma­dı. Pu­an kay­bet­ti de­miş. ­Bun­lar doğ­ru da a­sıl kâ­bus A­lex’in ge­ri dön­me­si. ­Fe­ner’in bir A­lex’siz son 3-4 ma­çı­na ba­kın. Bir­de A­lex’li An­ka­ra­gü­cü ma­çı­na. ­Bü­tün te­le­viz­yon­lar­da bir­kaç haf­ta­dır tar­tı­şıp du­ru­yor­lar­dı. A­lex i­yi­le­şin­ce kim fe­da e­di­le­cek. Kim ilk 11’de oy­na­ma­ya­cak di­ye. As­lın­da A­lex i­çin fe­da e­di­len sa­de­ce bir o­yun­cu de­ğil. Ko­ca Fe­ner­bah­çe fe­da e­di­li­yor. Kâ­bus ger­çek­ten ge­ri dön­dü. (...Mus­ta­fa Koç - O­kur / Ya­zar) bi­zim­ki­ler... Tez­can Sol­maz Düz­ce’den bil­di­ri­yor; “-Bü­ro mü­dü­rü­müz Ali Abi ara­ba­sı­na bi­ni­yor... Kon­ta­ğı çe­vi­ri­yor ve bir iki de­fa mar­şa ba­sı­yor an­cak araç ça­lış­mı­yor... Son­ra ye­dek anah­ta­rı ta­ka­rak bir de onun­la ça­lış­tır­ma­ya ça­lı­şı­yor...” kadınlar & erkekler Mes­le­ğe gö­re aşk tek­li­fi... Ayak­ka­bı­cı: Ah sev­di­ce­ğim sen­siz ha­yat ba­na bir nu­ma­ra kü­çük gel­di, kal­bi­mi vur­du, su top­lat­tı hop hop hop­lat­tı, ca­nım ya­nı­yor ne olur dön... Bil­gi­sa­yar­cı: Aç­tım ka­pa­dım ken­di­mi yi­ne de dü­ze­le­me­dim sen­siz... Prin­ter’ım ol yaz be­ni ya­rım ya­rım... Kab­zı­mal: Mev­sim­lik seb­ze­ler gel­di, hor­mon­suz do­ma­tes gel­di, kü­tür kü­tür hı­yar gel­di sen gel­mez ol­dun... Mü­zis­yen: Kal­bi­min sol anah­ta­rı, ya­rım­lık no­tam, bu por­te var ya... Sa­na fe­da ol­sun... Ka­sap: Se­nin o ba­kış­la­rın ya­rim, iki ke­re çe­kil­miş kıy­ma gi­bi lap di­ye ya­pış­tı­rır tez­ga­ha be­ni.. Si­nir­le­rim ayık­la­nır se­si­ni du­yun­ca...ben se­ni­nim ar­tık, is­ter ine­göl köf­te yap be­ni is­ter cız­bız... Avu­kat: İti­raz edi­yo­rum sa­yın aş­kım... Böğ­rüm mü­vek­kil mi­sa­li yan­mak­ta sa­na tu­tu­la­lı... Ma­nav: Do­ma­tes ya­nak­lım... Pat­lı­can du­dak­lım... En­gi­nar kı­lık­lım... 3 ki­lo­su bir mil­yon­luk bir aşk de­ğil be­nim­ki... Body­gu­ard: Se­ni çok pis dö­ve­rim, be­nim asa­bı­mı boz­ma... Se­vi­yo­ruz de­dik ya... Şim­di kay­bol... Lu­na­park­çı: Gon­dol­dan in­dim çar­pı­şan otom arı­za­lan­dı... Si­ga­ra­la­ra denk gel­mi­yor kas­nak­lar... Dön­me do­lap et­tin be­ni pe­şin­de ye­ter ar­tık... (...Emi­ne Ya­zı­cı’dan) iğ­ne­lik... FAKİRİN EŞEĞİ ­Bin do­kuz yüz kırk­lar­da, Bir tek bu par­ti var­dı... Mem­le­ket kıt­lık­lar­da, Ken­di­le­ri lord­lar­dı! Tek zevk­le­ri in­let­mek, Zor­la ver­gi al­mak­tı... Fa­kir­de gör­se eşek, Ahı­rı­na dal­mak­tı! Yi­ne nük­set­ti ko­nu; Bo­dos­la­ma dal­dı­lar... Ço­cuk­la­rın bur­su­nu, El­le­rin­den al­dı­lar! (...Se­fa Ko­yun­cu)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT