BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar ka­pı­dan gir­di

Kar ka­pı­dan gir­di

E­dir­ne, U­lu­dağ ve A­bant’ta et­ki­li o­lan kar ya­ğı­şı, se­zon ön­ce­si tu­rizm­ci­le­ri se­vin­dir­di. Ta­til böl­ge­le­rin­de­ki va­tan­daş­lar ka­rın ta­dı­nı çı­ka­rır­ken, yet­ki­li­ler de kı­şa ha­zır­lık­lı ol­ma­la­rı ko­nu­sun­da va­tan­daş­la­rı u­yar­dı...Me­te­oro­lo­ji uyar­dı ve kar ka­pı­dan gir­di. Gün­ler ön­ce­sin­den ya­pı­lan tah­min­le­rin ar­dın­dan Edir­ne’nin Ham­za­bey­li Sı­nır Ka­pı­sı’nda kar ya­ğı­şı baş­la­dı. Şe­hir mer­ke­zin­de kar­la ka­rı­şık yağ­mur et­ki­li olur­ken, yük­sek ke­sim­ler­de de kar yı­ğı­şı gö­rül­dü. Böl­ge­de araç­lar ve ye­şil alan­lar be­ya­za bü­rün­dü. Sı­nır ka­pı­sı­nın he­men ya­nın­da bu­lu­nan Ham­za­bey­li kö­yü sa­kin­le­ri de bu­yıl ilk de­fa kar yağ­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Köy kah­ve­si önün­de­ki ye­şil alan­da bi­ri­ken kar­la­rı gö­ren va­tan­daş­lar dı­şa­rı çı­ka­rak kar­to­pu oy­na­dı. Ham­za­bey­li kö­yün­de ça­tı­lar ve ye­şil alan­lar be­yaz ör­tü ile kap­lan­dı. Edir­ne’de sı­cak­lı­ğın 2-8 de­re­ce ara­sın­da bek­len­di­ği, yük­sek ke­sim­ler­de kar­la ka­rı­şık yağ­mur ve kar ya­ğı­şı­nın de­vam ede­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di. ULU­DAĞ BE­YA­ZA BÜ­RÜN­DÜ Kış tu­riz­mi­nin mer­ke­zi Ulu­dağ’a da yı­lın ilk ka­rı yağ­dı. Ön­ce­ki ge­ce ya­ğan la­pa la­pa kar­la bir­lik­te, otel­ler böl­ge­sin­de kar ka­lın­lı­ğı 15 san­ti­met­re­ye ulaş­tı. Pa­zar gü­nü Ulu­dağ’a gez­me­ye ge­len­ler ve ge­ce otel­ler­de bu­lu­nan­lar, bem­be­yaz bir man­za­ray­la kar­şı­laş­tı. Otel­ler böl­ge­sin­de her ta­raf kar­la kap­la­nır­ken, ta­til­ci­ler yo­la çık­mak için zin­cir tak­mak zo­run­da kal­dı. Ka­ra­yol­la­rı ekip­le­ri de kar te­miz­li­ği­ne baş­la­dı. Kar ya­ğı­şı­na en çok se­vi­nen­ler ise ço­cuk­lar ol­du. Ağa­oğ­lu’nun ai­le top­lan­tı­sı­na ge­len bin ki­şi de kar­da yü­rü­me­nin ta­dı­nı çı­kar­dı. Or­du­evin­de mi­sa­fir ola­rak ka­lan bir grup emek­li ast­su­ba­ya­çık ha­va­da man­gal yap­tı. El­ma şe­ke­ri sa­tı­cı­la­rı ve ha­tı­ra fo­toğ­raf­çı­la­rı­nın da kar ya­ğı­şıy­la bir­lik­te iş­le­ri açıl­dı. (İHA)
Kapat
KAPAT