BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÜS­KÜ­DAR’da ­çev­re a­lar­mı!

ÜS­KÜ­DAR’da ­çev­re a­lar­mı!

Mar­ma­ra Böl­ge­si’n­de­ki şid­det­li fır­tı­na sebebiyle Ha­rem Li­ma­nı’n­dan Üs­kü­dar Sa­la­cak sa­hi­li­ne sü­rük­le­ne­rek ka­ra­ya o­tu­ran 3 ge­mi­nin çev­re­si, a­kar­ya­kıt sı­zın­tı­sı­na kar­şı ba­ri­yer­ler­le çev­ril­di.­Ge­milerin çev­re­si, a­kar­ya­kıt sı­zın­tı­sı­na kar­şı ba­ri­yer­ler­le çev­ril­di. Mar­ma­ra Böl­ge­si’n­de­ki şid­det­li fır­tı­na sebebiyle Ha­rem Li­ma­nı’n­dan Üs­kü­dar Sa­la­cak sa­hi­li­ne sü­rük­le­ne­rek ka­ra­ya o­tu­ran 3 ge­mi­nin çev­re­si, a­kar­ya­kıt sı­zın­tı­sı­na kar­şı ba­ri­yer­ler­le çev­ril­di. Bağ­lı ol­duk­la­rı li­man­dan şid­det­li fır­tı­na se­be­biy­le ha­lat­la­rı­nı ko­pa­ran “T­rans­pet­rol-2” ad­lı tan­ker, Sa­la­cak sa­hi­lin­de ka­ya­lık­la­ra çar­pa­rak ka­ra­ya o­tur­du. Yi­ne ha­lat­la­rı­nı ko­pa­ran “Fe­ya” ad­lı ku­ru yük ge­mi­si de sü­rük­le­ne­rek bu tan­ke­re çar­pa­rak du­ra­bil­di. Ay­nı li­man­dan sü­rük­le­nen “Gey­lan­bey” ad­lı tan­ker de di­ğer 2 ge­mi­nin yak­la­şık 50 met­re u­za­ğın­da ka­ya­lık­la­ra çar­pa­rak ka­ra­ya o­tur­du. Ku­ru yük ge­mi­si ve tan­ker­le­rin, ha­ciz­li ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le Ha­rem Li­ma­nı’na bağ­lı ol­duk­la­rı öğ­re­nil­di. “T­rans­pet­rol-2” ad­lı tan­ker­den de­ni­ze az mik­tar­da a­kar­ya­kıt sız­dı­ğı gö­rü­lür­ken, ge­mi­le­rin çev­re­si a­kar­ya­kıt sı­zın­tı­sı­na kar­şı ba­ri­yer­ler­le çev­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT