BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu kriz bizi fazla etkilemez

Bu kriz bizi fazla etkilemez

Tür­ki­ye’nin, kü­re­sel ma­li kriz­den da­ha çok ti­ca­ret ko­nu­sun­da et­ki­len­me ih­ti­ma­li bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Rah­mi Koç, bu­nun se­be­bi­nin de, “Tür­ki­ye’nin 120 mil­yar do­la­ra va­ran ih­ra­ca­tı­nın yüz­de 55’inin kriz­den et­ki­le­nen Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne yapılması ol­du­ğu­nu” söy­le­di.İHRACATIMIZ AVRUPA’YA Tür­ki­ye’nin, kü­re­sel ma­li kriz­den da­ha çok ti­ca­ret ko­nu­sun­da et­ki­len­me ih­ti­ma­li bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Rah­mi Koç, bu­nun se­be­bi­nin de, “Tür­ki­ye’nin 120 mil­yar do­la­ra va­ran ih­ra­ca­tı­nın yüz­de 55’inin kriz­den et­ki­le­nen Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne yapılması ol­du­ğu­nu” söy­le­di. Koç Hol­ding Şe­ref Baş­ka­nı Rah­mi Koç, “Kü­re­sel ma­li kri­zin Tür­ki­ye’yi faz­la et­ki­le­me­ye­ce­ği­ni” söy­le­di. İşa­da­mı Koç, Ati­na’da ya­yım­la­nan Kat­hi­me­ri­ni ga­ze­te­si­nin Pa­zar eki “K” der­gi­sin­de­ki de­me­cin­de, kü­re­sel ma­li kriz ve Tür­ki­ye ile Yu­na­nis­tan ara­sın­da­ki ti­ca­ret ko­nu­la­rı­na de­ğin­di. Kü­re­sel ma­li kri­zin, Ame­ri­kan ban­ka­la­rı­nın uy­gu­la­dı­ğı “Risk­li kre­di po­li­ti­ka­la­rın­dan” kay­nak­lan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Koç, “Ban­ka­la­rı­nın bu ko­nu­da fark­lı uy­gu­la­ma­la­rı bu­lu­nan Tür­ki­ye’de böy­le bir du­ru­mun ya­şa­na­ca­ğı­na inan­ma­dı­ğı­nı” be­lirt­ti. Koç, “Tür­ki­ye’de, güç­süz ban­ka­la­rın yıl­lar ön­ce­sin­den ka­pa­na­rak, yer­le­ri­ni sağ­lık­lı ve güç­lü ban­ka­la­ra bı­rak­tı­ğı­na vur­gu yap­tı ve “Bu­gün ül­ke­de­ki bü­tün ban­ka­lar, kü­çük çap­ta kre­di ver­me ku­ral­la­rı­na uya­rak, yük­sek risk­li eko­no­mik iş­lem­ler­den ka­çın­mak­ta­dır­lar. Bu yüz­den kriz Tür­ki­ye’yi faz­la et­ki­le­me­ye­cek­tir. Ay­rı­ca, bu­na ben­zer kriz­ler be­nim ül­ke­me 6 ay­lık bir ge­cik­mey­le ulaş­mak­ta­dır. Kriz Tür­ki­ye’ye va­rın­ca­ya ka­dar ABD ve di­ğer ül­ke­le­rin ye­ni­den aya­ğa kal­ka­cak­la­rı­na ina­nı­yo­rum” de­di. Koç, “2009 yı­lı da­ha zor bir yıl ola­cak. An­cak 2010 yı­lın­dan iti­ba­ren kriz aşa­ma­lı ola­rak ge­ri­le­yecek” di­ye ko­nuş­tu. ‘Kom­şu ile ti­ca­ret iliş­ki­le­ri dü­zel­tir’ Tür­ki­ye ile Yu­na­nis­tan iliş­ki­le­ri­ne de dik­kat çe­ken Koç, iki ül­ke ara­sın­da­ki ti­ca­ri iliş­ki­le­rin ar­zu edi­len se­vi­ye­ye gel­me­si için ti­ca­re­tin ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Yu­nan hü­kü­me­ti­nin iti­raz­la­rı se­be­biy­le Yu­nan­lı iş adam­la­rı­nın Tür­ki­ye ile iş yap­mak is­te­me­dik­le­ri­ni de ifa­de eden Koç, “Bu du­rum bel­li oran­da aşıl­dı. İki ülke ara­sın­da­ki ti­ca­ret hac­mi 2,5 mil­yar do­la­ra ulaş­tı­ğın­da, po­li­ti­ka­cı­lar bu iş­bir­li­ği­mi­zi ar­tık bo­za­ma­ya­cak­lar” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT