BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye, IMF’den 40 ­mil­yar do­lar a­la­bi­le­cek

Tür­ki­ye, IMF’den 40 ­mil­yar do­lar a­la­bi­le­cek

Tür­ki­ye’nin, yük­se­len ko­ta­sı sebebiyle, Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nun­dan (IMF), çe­ke­bi­le­ce­ği kre­di mik­ta­rı art­tı. ITür­ki­ye’nin, yük­se­len ko­ta­sı sebebiyle, Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nun­dan (IMF), çe­ke­bi­le­ce­ği kre­di mik­ta­rı art­tı. IMF’de­ki son re­form­la, Tür­ki­ye’nin 964 mil­yon SDR (Özel Çek­me Hak­kı) olan ko­ta­sı­nın, 1.2 mil­yar SDR’ye çı­ka­rıl­dı­ğı­nı be­lir­ten yet­ki­li­ler, bu ar­tı­şın, kre­di im­kan­la­rı­nın art­ma­sı an­la­mı­na da gel­di­ği­ni vur­gu­lu­yor­lar. Bu ko­ta­ya sa­hip olan Tür­ki­ye, ko­ta­sı­nın yüz­de 1000’i ora­nın­da kre­di ta­lep et­me­si du­ru­mun­da 20 mil­yar do­lar, 2001 kri­zin­de­ki gi­bi yüz­de 1600 ora­nın­da­ki kre­di ta­le­bi­nin ka­bul edil­me­si ha­lin­de ise 32 mil­yar do­lar kre­di ala­bi­le­cek. Ma­ca­ris­tan’ın kul­lan­dı­ğı gi­bi yüz­de 2000 ora­nın­da­ki kre­di ta­le­bi­nin ka­bul edil­me­si ha­lin­de de Tür­ki­ye’nin kre­di mik­ta­rı 40 mil­yar do­la­ra çı­ka­bi­le­cek. İLK 4 ARA­SIN­DA­YIZ Tür­ki­ye, 2 yıl ön­ce IMF’den alı­nan re­form ka­ra­rı ile 184 üye ül­ke ara­sın­da öne çı­ka­rak son de­re­ce kı­sıt­lı olan ko­ta ar­tı­şın­dan fay­da­la­nan 4 ül­ke ara­sın­da yer al­mış­tı. Yetkililer, IMF’nin ye­ni he­sap­la­ma sis­te­miy­le Tür­ki­ye’nin ko­ta­sı­nın da­ha da ar­ta­ca­ğı­nı vur­gu­lu­yor­lar.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT