BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mer­kel: Ge­le­cek yı­lın ilk ay­la­rı kö­tü ge­çe­cek

Mer­kel: Ge­le­cek yı­lın ilk ay­la­rı kö­tü ge­çe­cek

Al­man­ya Baş­ba­ka­nı An­ge­la Mer­kel, ge­le­cek yı­lın en azın­dan ilk ay­la­rı­nın kö­tü geç­me­si­ne ha­zır­lık­lı ol­mak ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.Al­man­ya Baş­ba­ka­nı An­ge­la Mer­kel, ge­le­cek yı­lın en azın­dan ilk ay­la­rı­nın kö­tü geç­me­si­ne ha­zır­lık­lı ol­mak ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Mer­kel, “Welt am Sonn­tag” ga­ze­te­sin­de ya­yın­la­nan rö­por­ta­jın­da, eko­no­mik ge­liş­mey­le il­gi­li tah­min yap­ma­nın mev­cut şart­lar al­tın­da çok zor ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, “Ge­le­cek yı­lın en azın­dan ilk ay­la­rın­da kö­tü ha­ber­ler ala­ca­ğı­mı­zı he­sa­ba kat­mak zo­run­da­yız. Bu ne­den­le 2010 yı­lın­dan iti­ba­ren her şe­yin da­ha iyi­ye git­me­si için va­tan­daş­lar­la şir­ket­ler ara­sın­da bir köp­rü ku­ru­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ma­li kri­zin oto­mo­tiv sa­na­yi dı­şın­da di­ğer sek­tör­le­re de ya­yıl­ma­sı­nı ön­le­mek ama­cıy­la ge­le­cek yı­lın büt­çe­sin­de ye­ni kre­di alı­mı­nı da 18.5 mil­yar eu­ro­ya yük­selt­tik­le­ri­ni ha­tır­la­tan Mer­kel, Hris­ti­yan De­mok­rat Bir­lik Par­ti (CDU) ku­rul­ta­yın­da da ver­gi­le­rin dü­şü­rül­me­si­ni bir ka­rar ta­sa­rı­sı­yla ka­bul ede­cek­le­ri­ni kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT